UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 977/QĐ-SXD

Hòa Bình, ngày 11 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHCHI TIẾT VỀ HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH HÒA BÌNH

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày20/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/1/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010của Chính phủ về lập thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xâydựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng về Quy định hồ sơ của từng loạiquy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ ánquy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quyhoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dungThiết kế đô thị;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày30/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảosát xây dựng;

Căn cứ Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đốivới nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

Căn cứ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm hiệnhành về lĩnh vực quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 18/5/2012của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủtục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính bị hủy bỏhoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Văn bản số 1090/HD-SXD ngày 19 tháng 11năm 2013 của Sở Xây dựng về Hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị trên địa bàntỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của phòng Kiến trúc, quy hoạch,phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị và Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh chi tiết về nội dung hồ sơ trình thẩm định Nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xâydựng (Quy định chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Sở niêm yết công khaicác quy định kèm theo quyết định này tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theocơ chế một cửa của Sở; Các phòng chuyên môn thuộc Sở có liên quan căn cứ quyếtđịnh này để thực hiện và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tụchành chính nêu trên theo quy định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 974/QĐ-SXD ngày 05/10/2012 của Giám đốc SởXây dựng; Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở và các tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (B/c);
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Xây dựng;
- Web Sở Xây dựng;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KTQH (M).

GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Quang

PHỤ LỤC SỐ 1

QUY ĐỊNH CHI TIẾT HỒSƠ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG
(Kèm theo Quyết định số 977/QĐ-SXD ngày 11 tháng 9 năm 2014của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình)

I. Hồ sơ pháp lý

1. Tờ trình đề nghị thẩm định đề cương nhiệm vụthiết kế đồ án quy hoạch xây dựng vùng;

2. Các văn bản pháp lý có liên quan (Văn bản về chủtrương cho phép lập quy hoạch xây dựng vùng bản chính hoặc sao được công chứng);

3. Văn bản Thẩm định về nguồn vốn của Sở Tài chính(đối với vốn ngân sách);

4. Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, tổ chứccó liên quan về đồ án quy hoạch xây dựng vùng (bản chính hoặc sao được côngchứng).

II. Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế (02 bộ trìnhthẩm định, khi hoàn thiện báo cáo thẩm định, nộp 07 bộ).

1. Đề cương nhiệm vụ dự toán lập quy hoạch xây dựngvùng;

2. Bản vẽ kèm theo: Sơ đồ vị trí, ranh giới và mốiliên hệ vùng tỷ lệ 1/100.000 - 1/500.000;

3. Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bảnvẽ kèm theo nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng vùng.

PHỤ LỤC SỐ 2

QUY ĐỊNH CHI TIẾT HỒSƠ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 977/QĐ-SXD ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Sở Xâydựng tỉnh Hòa Bình)

I. Hồ sơ pháp lý

1. Tờ trình xin thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạchchung xây dựng của chủ đầu tư;

2. Các văn bản chủ trương cho phép lập quy hoạchcủa cấp có thẩm quyền (bản chính hoặc sao được công chứng);

3. Văn bản Thẩm định về nguồn vốn của Sở Tài chính(đối với vốn ngân sách);

4. Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan tổ chứccó liên quan về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng (bản chính);

5. Biên bản nghiệm thu hồ sơ nhiệm vụ thiết kế quyhoạch giữa chủ đầu tư và đơn vị tư vấn;

II. Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế (02 bộ trìnhthẩm định, khi hoàn thiện báo cáo thẩm định, nộp 07 bộ).

1. Đề cương nhiệm vụ dự toán lập đồ án quy hoạchchung xây dựng;

2. Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình khuvực nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng;

3. Các bản vẽ kèm theo:

- Sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng tỷlệ 1/50.000 hoặc 1/100.000;

- Bản đồ ranh giới, phạm vi nghiêncứu lập quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000, đovẽ theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106, múi chiếu 3° (Đã được cơ quannhà nước có thẩm quyền thỏa thuận);

4. Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung hồsơ Nhiệm vụ dự toán lập quy hoạch chung xây dựng và các bản vẽ kèm theo; Đềcương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình.

PHỤ LỤC SỐ 3

QUYĐỊNH CHI TIẾT HỒ SƠ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 977/QĐ-SXD ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Sở Xâydựng tỉnh Hòa Bình)

I. Hồ sơ pháp lý

1. Tờ trình của Chủ đầu tư xinthẩm định đề cương nhiệm vụ thiết kế đồ án quy hoạch phân khu;

2. Các văn bản chủ trương cho phéplập quy hoạch phân khu xây dựng của các cấp có thẩm quyền (bản chính hoặc saođược công chứng);

3. Văn bản Thẩm định về nguồn vốncủa Sở Tài chính (đối với vốn ngân sách);

4. Biên bản lấy ý kiến của cơ quantổ chức có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 -1/5.000 (bản chính);

II. Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế (02 bộ trình thẩm định, khi hoàn thiện báo cáo thẩm định, nộp 07bộ).

1. Đề cương nhiệm vụ dự toán lậpquy hoạch phân khu xây dựng;

2. Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảosát địa hình khu vực nghiên cứu lập quy hoạch;

3. Bản vẽ kèm theo:

- Sơ đồ vị trí khu vực lập quyhoạch, trích từ quy hoạch chung xây dựng đô thị (Đối với các khu vực nằm ngoàiđô thị, chưa có quy hoạch chung xây dựng thì, sơ đồ vị trí khu vực lập quyhoạch được trích theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000¸1/10.000, theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106, múi chiếu 3°, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩmquyền thỏa thuận);

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu,phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

4. Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung đềcương, nhiệm vụ, dự toán lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng; Đề cương nhiệmvụ, dự toán khảo sát địa hình.

PHỤ LỤC SỐ 4

QUYĐỊNH CHI TIẾT HỒ SƠ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 977/QĐ-SXD ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Giám đốc Sở Xâydựng tỉnh Hòa Bình)

I. Hồ sơ pháp lý

1. Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩmđịnh nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500;

2. Các văn bản pháp lý và chủtrương cho phép lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (bản chính hoặc sao đượccông chứng);

3. Văn bản Thẩm định về nguồn vốncủa Sở Tài chính (đối với vốn ngân sách);

4. Biên bản lấy ý kiến của nhândân về đồ án quy hoạch (bản chính).

II. Hồ sơnhiệm vụ thiết kế (02 bộ trình thẩm định, khihoàn thiện báo cáo thẩm định, nộp 07 bộ).

1. Đề cương nhiệm vụ dự toán lậpquy hoạch chi tiết xây dựng;

2. Đề cương nhiệm vụ, dự toán khảosát địa hình khu vực nghiên cứu lập quy hoạch;

3. Bản vẽ kèm theo:

- Sơ đồ vị trí khu vực lập quyhoạch, trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung xây dựng đô thị (Đốivới các khu vực nằm ngoài đô thị, chưa có quy hoạch chung xây dựng thì sơ đồ vịtrí khu vực lập quy hoạch được trích theo bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, theohệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 106, múi chiếu 3°, được cơ quan quản lý nhànước có thẩm quyền thỏa thuận);

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu,phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500, đo vẽ theo hệ tọađộ VN 2000, kinh tuyến trục 106, múi chiếu 3°;

4. Đĩa CD lưu toàn bộ nội dung đềcương, nhiệm vụ, lập dự toán đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Đềcương nhiệm vụ, dự toán khảo sát địa hình.

PHỤ LỤC SỐ 5

QUYĐỊNH CHI TIẾT HỒ SƠ THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG
(Kèm theo Quyết định số 977/QĐ-SXD ngày 11 tháng 9 năm 2014của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình)

I. Hồ sơ pháp lý

1. Tờ trình của Chủ đầu tư xinthẩm định nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/200 hoặc 1/500 (cho tuyến phố,ô phố, lô phố)

2. Các văn bản pháp lý và chủtrương cho phép lập đồ án thiết kế đô thị riêng (bản chính hoặc sao được côngchứng);

3. Văn bản Thẩm định về nguồn vốncủa Sở Tài chính (đối với vốn ngân sách);

4. Biên bản lấy ý kiến của nhândân về đồ án thiết kế đô thị riêng (bản chính);

II. Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế (02 bộ trình thẩm định, khi hoàn thiện báo cáo thẩm định, nộp 07bộ).

- Nêu các nội dung nghiên cứu củaĐiều 16 Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng về việc Hướngdẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

- Đề cương, dự toán kinh phí khảosát địa hình có tỷ lệ 1/500-1/200 (hệ tọa độ và cao độ Quốc gia VN2000-KTT106o-MT3o);Kinh phí thực hiện việc lập quy hoạch thiết kế đô thị riêng.

1. Thành phần bản vẽ kèm theo hồsơ nhiệm vụ thiết kế, bao gồm:

- Bản vẽ sơ đồvị trí mối liên hệ vùng của khu vực nghiên cứu thiết kế đô thị trích từ quyhoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị;

- Bản vẽ sơ đồranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập thiết kế đô thị riêng theo tỷ lệ1/500-1/200 (có tọa độ ranh giới khu lập thiết kế đô thị riêng).

2. Dự thảo quyết định phê duyệtnhiệm vụ thiết kế đô thị riêng.

3. Các văn bản pháp lý liên quan.

4. Đĩa CD lưu toàn bộ nội dungnhiệm vụ thiết kế đồ án.