BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

Số: 979/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VƯỜN QUỐC GIAYOK DON CHO CỤC KIỂM LÂM QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Trên cơ sở Quyết định 22/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ Nôngnghiệp và phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Cục Kiểm lâm;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao quản lý nguyên trạng: Diện tích,ranh giới, hiện trạng rừng, nhiệm vụ, bộ máy quản lý, lao động, vốn, cơ sở vật chất... của Vườn quốc gia Yok Don trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn cho Cục Kiểm trực tiếp quản lý kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008.

Điều 2. Cục trưởng Cục Kiểm lâm chủ trì việc tiếp nhận,có trách nhiệm phối hợp với các Vụ Tài chính, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ; CụcQuản lý xây dựng công trình; các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Vườnquốc gia Yok Don thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận quản lý Vườn quốc giaYok Don theo quy định, hoàn thành trong quý II năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểmlâm, Giám đốc Vườn quốc gia Yok DonvàThủtrưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông;
- Các Vụ,Cục,VPBộ.Ttra Bộ (PH thực hiên);
- Vườn QG Yok Don (để thực hiên);
- Lưu: VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát