UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 07 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔSUNG, HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và tờ trình số 190/TTr-SNV ngày 03 tháng 6 năm2013 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủtục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnhPhú Yên.

(Danh mục kèm theo)

Điều 2.Quyết định này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ,Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã,phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

PHẦN I

DANH MỤC THỦTỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

(Ban hành kèm theoQuyết định số 979/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh PhúYên)

STT

Tên thủ tục hành chính

A. TTHC MỚI BAN HÀNH

I. Lĩnh vực Tôn giáo

1

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.

2

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng vào năm sau.

3

Tiếp nhận thông báo nhng lễ hội tín ngưỡng không thuộc trường hợp quy đnh: l hi tín ngưỡng được tchức lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn, lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đi vnội dung, thi gian, địa điểm so với trước.

4

Xác nhận sơ yếu lý lịch của người được thuyên chuyển.

5

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tchức tôn giáo cơ sở.

6

Xác nhận sơ yếu lý lịch nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú.

B. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. Lĩnh vực Tôn giáo

1

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo.

2

Tiếp nhận đăng ký người vào tu của người phụ trách cơ sở tôn giáo.

3

Tiếp nhận thông báo về cải tạo, sửa chữa công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đi kiến trúc, kết cấu chịu lực, an toàn của công trình và khu vực xung quanh không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

4

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

C. TTHC BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ

I. Lĩnh vực Tôn giáo

1

Đăng ký sinh hoạt đạo Tin lành điểm nhóm