UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc quy định chế độ khuyến khích, ưu đãi bác sỹ công tác tại trạm y tế cơ sở tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/06/1994;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2002/NQ-HĐND ngày 26/07/2002 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XV về khuyến khích, ưu đãi bác sỹ về công tác tại trạm y tế cơ sở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy định về chế độ khuyến khích, ưu đãi bác sỹ công tác tại trạm y tế cơ sở tỉnh Bắc Ninh".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên