BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Về việc sáp nhập Công ty In Thương mại và Xí nghiệp In Machinco

vào Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 50/CP ,

Căn cứ Văn bản số 341/VPCP-ĐMDN ngày 19/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc sáp nhập doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ tại Văn bản số 1985/CTHC và 1986 /CTHC ngày 31/10/2003, Giám đốc Công ty In Thương mại tại Văn bản số 65/In-TM ngày 04/11/2003 và Giám đốc Xí nghiệp In Machinco tại Văn bản số 53/XNI –03 ngày 30/10/2003;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty In Thương mại và Xí nghiệp In Machinco vào Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ.

Điều 2. Giám đốc Công ty In Thương mại và Giám đốc Xí nghiệp In Machinco có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cán bộ công nhân viên, vốn và tài sản, hàng hóa, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có (đất đai, nhà xưởng, máy móc, kho tàng. ..) và những hồ sơ tài liệu có liên quan cho Giám đốc Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ.

Giám đốc Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ có trách nhiệm tiếp nhận, kế thừa quyền lợi và trách nhiệm, giải quyết tiếp những vấn đề liên quan của Công ty In Thương mại và Xí nghiệp In Machinco, sắp xếp lại thành đơn vị trực thuộc Công ty.

- Thời điểm bàn giao theo số liệu kiểm kê quyết toán đến ngày 31 tháng 01 năm 2004.

- Hoàn thành việc bàn giao trước ngày 05 tháng 3 năm 2004 và báo cáo kết quả về Bộ.

Điều 3. Các Vụ thuộc Bộ: Tài chính kế toán, Kế hoạch thống kê, Tổ chức cán bộ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn 3 đơn vị ghi tại Điều 1 thực hiện việc bàn giao và nhận bàn giao theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính kế toán, Kế hoạch thống kê, Thủ trưởng các Vụ, Ban thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Thực phẩm và Đầu tư công nghệ, Công ty In Thương mại và Xí nghiệp In Machinco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Đỗ Như Đính