UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 98/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 12 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊNTHỂ THAO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng chínhphủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT /BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 củaliên bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội - Uỷ ban thể dục thể thaovề hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006QĐ-TTg;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục thể thao và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trìnhsố 30/TT-TDTT-TC ngày 23/8/2007 về việc xin phê duyệt mức dinh dưỡng, tiềncông, tiền thưởng, các chế độ liên quan đối với vận động viên, huấn luyện viênthể thao
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viênthể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giao Giám đốc cácSở: Tài chính, Thể dục thể thao tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Các ông Chánh vănphòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Thể dục thể thao, Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

QUY ĐỊNH

VỀMỨC TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO
(Kèm theo Quyết định số 98/2007/QĐ-UBND , ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1/ Quy định này hướng dẫn thựchiện chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quyđịnh tại Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủvề một số chế độ đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Các đối tượng được hưởng chế độnhưng chưa giải quyết từ ngày 01/01/2007 đến ngày Quyết định của Uỷ ban nhândân tỉnh có hiệu lực thì được thực hiện thanh toán chế độ theo đúng Quyết định234/2006QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số34/2007/TTLT /BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09/4/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Laođộng Thương binh và xã hội - Uỷ ban thể dục thể thao.

2/ Đối tượng áp dụng là các huấnluyện viên, vận động viên thể thao thuộc đội tuyển quốc gia; đội tuyển trẻ quốcgia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của ngành, tỉnh trong thờigian tập trung tập huấn và thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

II. CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG

1/ Vận động viên lập thành tíchtại các cuộc thi đấu vô địch quốc gia hoặc Đại hội thể dục thể thao toàn quốc:

a/ Huy chương vàng: 5.000.000đồng;

b/ Huy chương bạc: 3.000.000đồng;

c/ Huy chương đồng: 2.000.000đồng;

Vận động viên phá kỷ lục quốcgia: 5.000.000 đồng.

2/ Vận động viên lập thành tíchtại các cuộc thi đấu vô địch trẻ quốc gia:

a/ Vận động viên dưới 12 tuổi:Mức thưởng bằng 20% mức thưởng tương ứng qui định tại khoản 1 mục II , cụ thểnhư sau :

- Huy chương vàng: 1.000.000đồng;

- Huy chương bạc:600.000 đồng;

- Huy chương đồng: 400.000 đồng;

- Phá kỷ lục:1.000.000 đồng.

b/ Vận động viên từ 12 tuổi đếndưới 16 tuổi: Mức thưởng bằng 30% mức thưởng tương ứng qui định tại khoản 1 mụcII:

- Huy chương vàng: 1.500.000đồng;

- Huy chương bạc: 900.000 đồng;

- Huy chương đồng: 600.000 đồng;

- Phá kỷ lục:1.500.000 đồng.

c/ Vận động viên từ 16 tuổi đếndưới 18 tuổi: Mức thưởng bằng 40% mức thưởng tương ứng qui định tại khoản 1 mụcII:

- Huy chương vàng: 2.000.000đồng;

- Huy chương bạc: 1.200.000 đồng;

- Huy chương đồng: 800.000 đồng;

- Phá kỷ lục: 2.000.000 đồng.

d/ Vận động viên từ 18 tuổi đếndưới 21 tuổi: Mức thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng qui định tại khoản 1 mụcII:

- Huy chương vàng: 2.500.000đồng;

- Huy chương bạc: 1.500.000 đồng;

- Huy chương đồng: 1.000.000đồng;

- Phá kỷ lục: 2.500.000 đồng.

3/ Đối với vận động viên thi đấucác môn thể thao tập thể, mức thưởng chung bằng số lượng vận động viên tham giamôn thể thao tập thể nhân với mức thưởng tương ứng.

4/ Đối với các môn thể thao cónội dung thi đấu đồng đội (mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồngđội được xác định trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên đượcthưởng khi lập thành tích theo qui định của điều lệ giải. Mức thưởng chung bằngsố lượng Vận động viên nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

5/ Chế độ thưởng đối với Huấnluyện viên:

a/ Đối với thi đấu cá nhân:Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong cáccuộc thi đấu, thì mức thưởng chung tính bằng mức thưởng đối với vận động viên.Tỷ lệ phân chia tiền thưởng được thực hiện theo nguyên tắc: Huấn luyện viêntrực tiếp huấn luyện đội tuyển được 60% của mức thưởng chung; huấn luyện viêntrực tiếp đào tạo vận động viên cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được 40% củamức thưởng chung.

b/ Đối với thi đấu tập thể:Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích, thìđược thưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấn luyện viên theo qui định nhânvới mức thưởng tương ứng đối với vận động viên đạt giải.

Số lượng huấn luyện viên của cácđội được xét thưởng được quy định theo các mức sau:

- Đối với các đội thuộc nhữngmôn qui định từ 2 đến 5 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tínhcho 01 huấn luyện viên;

- Đối với các đội thuộc nhữngmôn qui định từ 6 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tínhcho 02 huấn luyện viên;

- Đối với các đội thuộc nhữngmôn qui định từ 13 vận động viên trở lên: Mức thưởng chung tính cho 03 huấnluyện viên;

c/ Đối với môn thể thao thi đấuđồng đội: Mức thưởng chung cho huấn luyện viên bằng số lượng huấn luyện viênqui định tại điểm b khoản 5 mục II của quy định này nhân với 50% mức thưởngtương ứng.

III. NGUỒN KINH PHÍ CHI TRẢ

Các chế độ trong quy định nàyđược chi trả từ nguồn ngân sách sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm của địaphương.

IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Thể dục Thể thao chịu tráchnhiệm phối hợp với Sở Tài chính lập kế hoạch dự toán kinh phí hàng năm đúng quyđịnh và triển khai thực hiện theo đúng chế độ đã ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng