ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Cấp tỉnh

a) Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 3,50 /tháng;

b) Phó Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 3, 20/tháng (áp dụng đối với 02 Phó Chủ tịch).

2. Cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

a) Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 2,20/tháng ;

b) Phó Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 2, 00/tháng (áp dụng đối với 01 Phó Chủ tịch).

3. Cấp xã, phường, thị trấn

a) Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 1,00 /tháng;

b) Phó Chủ tịch hội: Hưởng thù lao hệ số 0, 80/tháng (áp dụng đối với 01 Phó Chủ tịch).

Các hệ số thù lao tính trên mức lương tối thiểu hiện hành của Nhà nước.

4. Đối tượng áp dụng: Chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận. Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại nhiều hội thì cũng chỉ được hưởng chế độ thù lao tại một hội duy nhất.

5. Kinh phí thực hiện chế độ thù lao do ngân sách Nhà nước cấp hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1769/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Anh