UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC CHI PHỤ CẤP TRỰC Y TẾ VÀ HỖ TRỢ CHI TRỰC QUẢN LÝ, CHĂM SÓC ĐỐI TƯỢNG NUÔI DƯỠNG TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI, TRƯỜNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIÊN LỮ, KHOÁI CHÂU TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 630/TTr-SNV ngày 23/12/2015; ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 706/STC-HCSN ngày 09/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức chi phụ cấp trực y tế và hỗ trợ chi trực quản lý, chăm sóc đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ, Khoái Châu trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1. Mức chi và đối tượng hưởng:

a) Chi phụ cấp trực y tế đối với nhân viên y tế: 65.000đ/người/phiên trực 24/24h;

b) Chi hỗ trợ trực quản lý, chăm sóc đối tượng cho lãnh đạo đơn vị, nhân viên hành chính, quản sinh hoặc quản lý đối tượng và bảo vệ trực vào các ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ, tết: 65.000đ/người/phiên trực 24/24h;

c) Chi hỗ trợ cấp dưỡng nấu ăn cho đối tượng vào các ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7, Chủ nhật) và ngày lễ, tết: 22.000đ/người/ngày);

d) Chi hỗ trợ tiền ăn ca cho lãnh đạo, nhân viên y tế, hành chính, quản sinh hoặc quản lý đối tượng và bảo vệ trực 24/24h: 15.000đ/người/phiên trực.

2. Về số lượng người trong phiên trực:

a) Trung tâm Bảo trợ xã hội:

Số người trong một phiên trực là 09 người, trong đó: Nhân viên trực y tế 02 người, lãnh đạo 01 người, nhân viên quản lý đối tượng 01 người, nhân viên hành chính 01 người, bảo vệ 01 người, cấp dưỡng 03 người.

b) Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ, Khoái Châu:

Số người trong một phiên trực là 12 người, trong đó: Nhân viên trực y tế 01 người, lãnh đạo 01 người, nhân viên quản sinh 04 người, nhân viên hành chính 01 người, bảo vệ 01 người, cấp dưỡng 04 người.

Việc phân côngtừng cán bộ, nhân viên trong các ngày trực do thủ trưởng đơn vị quyết định đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định.

Điều 2. Chế độ phụ cấp trực y tế và trực quản lý, chăm sóc đối tượng nuôi dưỡng tập trung được tính hưởng kể từ ngày 01/01/2016. Đối với Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ, Khoái Châu, chế độ phụ cấp không áp dụng trong thời gian nghỉ hè.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc nhà nư­ớc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội; Hiệu trưởng Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ, Khoái Châu căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng