THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 1996

QUYẾT ĐINH

VỀ ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM Ở KHU VỰC THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để có những thông tin cơ bản phục vụ nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kế hoạch 5 năm (1996-2000);
Theo đề nghị của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra lao động - việc làm khu vực thành thị và nông thôn.

Nội dung điều tra gồm:

- Số hộ gia đình và lao động trong độ tuổi lao động;

- Tình trạng lao động đủ việc làm, chưa đủ việc làm, chưa có việc làm; trình độ chuyên môn; giới tính;

- Tổng hợp phân tích đặc điểm lao động ở thành thị và nông thôn, các loại hình lao động, khả năng giải quyết việc làm, đề xuất các biện pháp xử lý số lao động chưa có việc làm.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm xây dựng phương án, tổ chức thực hiện cuộc điều tra này. Thời gian thực hiện từ quý I năm 1996 và công bố kết quả vào quý IV năm 1996.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Bộ tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kinh phí cho cuộc điều tra được trích từ chương trình sắp xếp lao động và giải quyết việc làm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)