ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 980/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 28 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XE RA, XE VÀO BẾN Ô TÔ DO BAN QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH TỈNH PHÚ THỌ QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 569/STC-QLG ngày 21/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe ô tô do Ban quản lý Bến xe khách tỉnh Phú Thọ quản lý với các mức thu như sau:

STT

Bến xe

Mức thu đã bao gồm thuế GTGT

(Đơn vị tính: đồng/ghế xe thiết kế/lần xuất bến)

Cự ly từ 0 km đến dưới 100 km

Cự ly từ 100 km đến dưới 300 km

Cự ly từ 300 km trở lên

1

Bến xe Việt Trì

2.000

2.400

4.000

2

Các bến xe: TX Phú Thọ, Thanh Sơn

1.900

2.300

4.000

3

Các bến xe: Yên Lập, Ấm Thượng, Hiền Lương, Thanh Ba, Đề Ngữ, Tân Sơn

1.800

2.200

4.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/5/2016. Các nội dung khác với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám đốc Ban quản lý Bến xe khách tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT;
- CVP, PCVPTH;
- Lưu VT, KT1, TH2

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy