ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Lâm Đồng, ngày 23 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU
MUA SẮM HỆ THỐNG NỘI SOI DẠ DÀY CỦA BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG
-----------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

Xét Tờ trình số 15/TTr-BVIILĐ ngày 15/4/2015 của Bệnh viện II Lâm Đồng về việc thực hiện chủ trương mua sắm hệ thống nội soi dạ dày;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 716/STC-HCSN ngày 17/4/2015 về việc đề nghị phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống nội soi dạ dày của Bệnh viện II Lâm Đồng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống nội soi dạ dày của Bệnh viện II Lâm Đồng với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Dự toán mua sắm:
a) Chủ đầu tư: Bệnh viện II Lâm Đồng.
b) Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật: Theo Chứng thư thẩm định giá số 003/2015/FMA-LĐ ngày 23/01/2015 của Công ty TNHH Thẩm định giá Năm thành viên.
c) Tổng giá trị dự toán: 550,0 triệu đồng.
d) Nguồn vốn mua sắm: Nguồn thu viện phí của đơn vị.
2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?

a) Phần công việc đã thực hiện: Chi phí thẩm định giá 3,0 triệu đồng.
b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hệ thống nội soi dạ dày (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí giao tài sản tại nơi sử dụng) có 02 danh mục trong 01 gói thầu: 547,0 triệu đồng, gồm:
- 01 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp chung khối với nguồn sáng Halogen: 233,0 triệu đồng;
- 01 Dây nội soi dạ dày, tá tràng: 314,0 triệu đồng.
c) Giá gói thầu, hình thức, phương thức và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng:

Tên gói thầu
Giá gói thầu (triệu đồng)
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Phương thức lựa chọn nhà thầu
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Loại hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
Gói thầu mua sắm Hệ thống nội soi dạ dày
547,0
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Tháng 5 năm 2015
Trọn gói
Theo hợp đồng

d) Nguồn vốn đầu tư: Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Quyết định này.
Điều 2. Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng căn cứ Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành có liên quan của nhà nước để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước Lâm Đồng; Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký

Nơi nhận:- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP và CV: KH, TC;
- Lưu: VT, VX3
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?