BỘ XÂY DỰNG
----------------------
Số: 986/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện
Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình cụ thể, nhằm triển khai hiệu quả Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- VPCP; các Bộ: KH&ĐT, KH&CN, TC, TN&MT; Ngân hàng PTVN;
- UBND SXD các tỉnh,Thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, HTKT.
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Trịnh Đình Dũng

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện
Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020
------------------------------
(Ban hành kèm theo Quyết định số 986/QĐ-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011, Bộ Xây dựng xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. Nhiệm vụ do Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện
1. Công tác quy hoạch quản lý/xử lý chất thải rắn
a) Nội dung thực hiện:
- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng dẫn của Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn.
- Yêu cầu các địa phương đã lập, phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trước năm 2009 cần phải rà soát lại nội dung quy hoạch cho phù hợp với mục tiêu của Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 và mục tiêu của Chương trình.
b) Thời gian thực hiện: từ nay đến 31/12/2011
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Hạ tầng Kỹ thuật
2. Chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

2.1 Tổng hợp nhu cầu và lập danh mục dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn
a) Nội dung thực hiện:
- Tổng hợp nhu cầu và lập danh mục các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn hàng năm, 5 năm;
- Xây dựng tiêu chí lựa chọn các dự án vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Lập danh mục các dự án hàng năm vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
b) Thời gian thực hiện: trước ngày 30/10 hàng năm (bắt đầu từ năm 2012 đến năm 2019).
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Hạ tầng Kỹ thuật
2.2. Hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư, chi phí xử lý chất thải rắn
a) Nội dung thực hiện:

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

- Nghiên cứu, công bố suất đầu tư cho một số loại công nghệ xử lý chất thải rắn để các địa phương tham khảo.
- Nghiên cứu, công bố chi phí xử lý chất thải rắn theo công nghệ xử lý.
b) Thời gian thực hiện: từ nay đến 31/12/2011
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Kinh tế Xây dựng
- Đơn vị phối hợp: Vụ Kinh tế Xây dựng, Cục Hạ tầng Kỹ thuật
3. Tổng hợp, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn ở Việt Nam và rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan
3.1 Rà soát, đánh giá công nghệ được nghiên cứu, phát triển trong nước
a) Nội dung thực hiện:
- Tổng hợp, đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn được nghiên cứu, phát triển trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận (SERAPHIN, ANSINH, MBT-CD.08) và các công nghệ mới đang được nghiên cứu, triển khai áp dụng.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

- Lựa chọn, hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với các vùng, miền.
b) Thời gian thực hiện: từ nay đến 31/3/2012
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
- Đơn vị phối hợp: Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Viện Kinh tế Xây dựng
3.2 Rà soát, đánh giá thực trạng chôn lấp rác thải hiện nay tại đô thị
a) Nội dung thực hiện:
- Rà soát, đánh giá thực trạng quản lý, vận hành và bảo vệ môi trường của các bãi chôn lấp rác thải ở các đô thị hiện nay.
b) Thời gian thực hiện: từ nay đến 30/6/2012
c) Phân công trách nhiệm:

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Hạ tầng Kỹ thuật
- Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
3.3 Rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan
a) Nội dung thực hiện:
- Rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan về chất thải rắn; nghiên cứu cập nhật, sửa đổi.
- Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thiết kế các thiết bị thu gom, vận chuyển rác.
b) Thời gian thực hiện: từ nay đến 30/6/2012
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
- Đơn vị phối hợp: Cục Hạ tầng Kỹ thuật

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

4. Xây dựng và chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng thí điểm các dự án xử lý chất thải rắn
a) Nội dung thực hiện:
- Xây dựng tiêu chí lựa chọn các dự án đầu tư thí điểm (yêu cầu về công nghệ, chi phí đầu tư,...).
- Lập danh mục các dự án đầu tư thí điểm áp dụng công nghệ trong nước.
- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế ưu đãi tài chính đối với các dự án thí điểm trình Thủ tướng Chính phủ.
- Làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam về kế hoạch bố trí vốn thực hiện các dự án thí điểm.
b) Thời gian thực hiện: từ nay đến 31/12/2011
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Hạ tầng Kỹ thuật
- Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Kinh tế Xây dựng

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

5. Tuyên truyền, hội thảo về Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn
5.1 Tổ chức hội thảo về Chương trình
a) Nội dung thực hiện:
- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình.
- Giới thiệu các công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện Việt Nam.
b) Thời gian thực hiện: quý I/2012
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Hạ tầng Kỹ thuật
- Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Kinh tế Xây dựng
5.2 Thông tin, giới thiệu về Chương trình, các công nghệ xử lý chất thải rắn trong nước

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

a) Nội dung thực hiện:
- Tổng hợp, giới thiệu các công nghệ xử lý chất thải rắn trong nước phù hợp, được chấp nhận trên Website của Bộ Xây dựng để các nhà đầu tư, các địa phương có thể tham khảo, áp dụng.
b) Thời gian thực hiện: từ nay đến 31/3/2012
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Hạ tầng Kỹ thuật
- Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Trung tâm thông tin Bộ Xây dựng
6. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình
a) Nội dung thực hiện:
- Tổ chức đoàn công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai cơ chế chính sách, áp dụng công nghệ, đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành các dự án đầu tư.
- Báo cáo đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Chương trình hàng năm.

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?

b) Thời gian thực hiện: theo kế hoạch hàng năm.
c) Phân công trách nhiệm:
- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Hạ tầng Kỹ thuật
- Đơn vị phối hợp: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Viện Kinh tế Xây dựng
II. Nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành khác và các địa phương thực hiện
1. Việc rà soát, đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn của nước ngoài đang áp dụng ở Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì)
Giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Hạ tầng Kỹ thuật tham gia thực hiện cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Về các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình:
2.1 Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về tài chính cho xử lý chất thải rắn(Bộ Tài chính chủ trì)
- Giao Viện Kinh tế Xây dựng phối hợp với Cục Hạ tầng Kỹ thuật tham gia thực hiện cùng với Bộ Tài chính.

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

- Thời gian thực hiện: trong năm 2012
2.2 Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư xử lý chất thải rắn(Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì)
- Giao Viện Kinh tế Xây dựng phối hợp với Cục Hạ tầng Kỹ thuật tham gia thực hiện cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2012
3. Lập kế hoạch bố trí vốn hàng năm cho các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn vay vốn tín dụng Nhà nước(Ngân hàng Phát triển Việt Nam chủ trì)
- Giao Cục Hạ tầng Kỹ thuật tham gia thực hiện cùng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch hàng năm và 5 năm
4. Phối hợp với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chương trình:
- Giao Cục Hạ tầng Kỹ thuật hướng dẫn, tổng hợp và phối hợp thực hiện./.

>> Xem thêm:  Điều kiện được thăng quân hàm trong quân đội như thế nào ? Điều kiện được làm trong quân đội ?