UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9860 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUỐC PHÒNG, AN NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 04/CP ngày 16 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ Ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

Căn cứ Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ –TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ Thông tư số 72/2009/TT-BCA ngày 18/12/2009 của Bộ Công an quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

Theo Công văn số 1883/BTL –TC ngày 26/9/2014 của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc thẩm định các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong địa bàn Quân khu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1230/TTr-SXD ngày 23 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thẩm định các dự ánphát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- TTTU, TTHĐND TP;
- Văn phòng UBND thành phố: NCPC, QLĐTh;
- Lưu: VT, QLĐTh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUỐC PHÒNG, AN NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 9860 /QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm phối hợp thực hiện việc thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có liên quan đến quốc phòng, an ninh phù hợp với Nghị định số 04/CP ngày 16 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự, các công trình theo Quyết định số 13/2012/QĐ–TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ; các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, các đơn vị quốc phòng, an ninh, UBND các quận, huyện, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc lập, phê duyệt quy hoạch tổng thể Kinh tế - xã hội thành phố, quy hoạch Tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội cấp quận huyện, Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, quy hoạch tổng thể phát triển ngành, lĩnh vực, các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các kế hoạch, dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là dự án phát triển đô thị) có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Công tác phối hợp thực hiện giải pháp phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng, an ninh trong lĩnh vực quản lý theo nội dung Điều 2 Quy chế này phải dựa trên cơ sở văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước, trong đó phát huy vai trò phối hợp làm tham mưu của cơ quan an ninh, cơ quan quân sự địa phương, các sở, ban, ngành chức năng của thành phố.

Chương II

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

Điều 4. Xác định khu vực triển khai dự án cần phối hợp thẩm định

a. Các dự án nằm trong ranh giới đất quốc phòng, khu vực phòng thủ.

b. Các dự án trong khu vực có công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

c. Các dự án nằm trong hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

d. Các dự án có khả năng ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Sở Xây dựng, Bộ chỉ huy quân sự thành phố và Công an thành phố phối hợp thực hiện và cập nhật thường xuyên ranh giới các khu vực quân sự, khu vực có công trình quốc phòng, khu vực phòng thủ (cấp quân khu, cấp thành phố), danh sách các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, khu vực hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) trên bản đồ tổng thể thành phố Đà Nẵng, trình UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu V phê duyệt làm cơ sở thẩm tra các dự án.

Điều 5. Nội dung phối hợp:

5.1. Phối hợp thẩm định tính chất dự án đầu tư, thành phần nhà đầu tư, năng lực đầu tư.

5.2. Kiểm tra những tác động của dự án đến vấn đề an ninh, quốc phòng.

5.3. Phối hợp kiểm tra thực địa.

5.4. Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.

5.5. Tổ chức họp phản biện (nếu cần thiết).

Điều 6. Quy trình thực hiện

Thành lập Tổ công tác phối hợp triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có liên quan đến quốc phòng, an ninh (gọi tắt là Tổ công tác) bao gồm các thành viên thuộc các sở, ban, ngành có liên quan, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị quốc phòng có liên quan trên địa bàn thành phố, UBND các quận huyện.

Tổ công tác do Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến tham gia về kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ, khu vực có công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, khu vực hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định; tham mưu UBND thành phố có văn bản kiến nghị với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng vượt thẩm quyền của Thành phố.

6.1. Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực, các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn:

Các cơ quan, đơn vị chủ trì lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải thực hiện việc lấy ý kiến của các cơ quan quản lý quốc phòng, an ninh tại địa phương; thống nhất giao Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm kiểm tra những nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trong khu vực phòng thủ của thành phố, có văn bản (kèm theo hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, dự án) báo cáo về Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Quốc phòng theo phân cấp kiểm tra, thẩm định, có ý kiến bằng văn bản với UBND thành phố trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định tại khoản 2, khoản 5 điều 10 chương 3 Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ; giao Công an thành phố là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm kiểm tra những nội dung liên quan đến lĩnh vực an ninh trên địa bàn thành phố theo nội dung Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (không thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5) hoạt động trong khu vực phòng thủ của thành phố có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng thực hiện trên địa bàn khi được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu V yêu cầu.

Uỷ ban nhân dân thành phố lấyý kiến của Bộ Quốc phòng về các vấn đề liên quan đến quốc phòng đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, quy hoạch ngành, lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Uỷ ban nhân dân thành phố lấyý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về các vấn đề liên quan đến quốc phòng đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp quận, huyện, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực cấp tỉnh và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Trong trường hợp ý kiến của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND thành phố Đà Nẵng còn khác nhau, báo cáo Bộ Quốc phòng hoặc Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

6.2. Đối với dự án cụ thể:

a. Công tác chọn địa điểm:

Sau khi nhận hồ sơ (đầy đủ) đề nghị đầu tư các dự án có khả năng ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ xin chủ trương đầu tư đến các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến; đồng thời trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Xây dựng tổ chức họp thẩm định. Đối với những dự án có tính chất phức tạp thì thời gian lấy ý kiến và tổ chức thẩm định có thể xem xét kéo dài thêm nhưng không quá 25 ngày làm việc.

b. Công tác chấp thuận đầu tư:

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư đối với các dự án triển khai trong khu vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản và hồ sơ xin chấp thuận đầu tư đến các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến theo nội dung Điều 26, Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của liên Bộ: Xây dựng- Nội vụ.

c. Công tác cấp quyết định đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp quyết định đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án triển khai trong khu vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi văn bản và hồ sơ xin cấp quyết định đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư đến các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến theo nội dung Quy chế này.

d. Công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết:

Sau khi nhận hồ sơ trình xin thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết đối với các dự án nằm trong ranh giới khu vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo hồ sơ quy hoạch chi tiết đến các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến; đồng thời trong thời hạn 10 ngày làm việc, Sở Xây dựng tổ chức họp thẩm định quy hoạch. Đối với những trường hợp phức tạp, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để được xem xét, chỉ đạo cụ thể.

e. Giai đoạn triển khai xây dựng:

Trong giai đoạn xây dựng các công trình của dự án nằm trong khu vực phòng thủ, khu vực có ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, khu vực bảo vệ công trình an ninh quốc gia, khu vực hành lang bảo vệ công trình an ninh quốc gia, UBND thành phố ủy quyền cho Tổ công tác phối hợp thẩm định các dự án an ninh quốc phòng (gọi là Tổ công tác) tiến hành thường xuyên kiểm tra không định kỳ các hạng mục xây dựng và tiến độ thi công. Khi xét thấy có biểu hiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh, quốc phòng, Tổ công tác phải báo cáo, tham mưu UBND thành phố có văn bản kiến nghị với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với các dự án khác, trong giai đoạn xây dựng, nếu xét thấy có ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng, an ninh thì Tổ công tác phải báo cáo, tham mưu UBND thành phố chủ trì xử lý kịp thời.

g. Giai đoạn vận hành dự án:

Trong giai đoạn vận hành các dự án, khi xét thấy có biểu hiện ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh thì Tổ công tác phải báo cáo, tham mưu UBND thành phố chủ trì xử lý kịp thời. Những trường hợp có biểu hiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an ninh, quốc phòng, UBND thành phố có văn bản kiến nghị với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong phối hợp thực hiện

7.1. Sở Xây dựng

a. Chủ trì và phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố tham mưu UBND thành phố các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh đối với Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, dự án phát triển đô thị của địa phương.

b. Phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy quân sự thành phố thảo luận chọn phương án thiết kế công trình phù hợp, đáp ứng có hiệu quả nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quốc phòng trong thời bình và thời chiến đối với các dự án được đồng ý xây dựng công trình nằm trong các khu vực phòng thủ quan trọng của thành phố, thống nhất, lập bản đồ xác định khu vực quốc phòng, khu vực phòng thủ trên bản đồ tổng thể thành phố Đà Nẵng.

c. Phối hợp với Công an thành phố lập bản đồ xác định vị trí các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, khu vực hành lang bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trên bản đồ tổng thể thành phố Đà Nẵng.

d. Tham gia, đề xuấtcác ngành có liên quan về những quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có liên quan đến quốc phòng, an ninh gửi hồ sơ về Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố kiểm tra, thẩm định theo quy định tại Quy chế này.

7.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a. Chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố hướng dẫn các Sở, ngành chức năng của Thành phố, UBND các quận (huyện) thực hiện kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ khi lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b. Gửi hồ sơquy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương về Bộ chỉ huy quân sự thành phố để thực hiện quy trình kiểm tra về những nội dung liên quan đến quốc phòng theo đúng quy định.

7.3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố và các cơ quan quản lý trực tiếp đất quốc phòng, khu quân sự để nắm chắc sơ đồ, diện tích ranh giới sử dụng đất.

b. Trước khi xem xét cấp đất, cho thuê đất và thu hồi đất, kể cả việc xem xét cấp giấy phép khai thác tài nguyên của đất, nước, khoáng sản và các loại tài nguyên khác có liên quan đến quốc phòng, khu quân sự phải lấy ý kiến của Bộ chỉ huy quân sự thành phố, các cơ quan quản lý trực tiếp đất quốc phòng, để xin ý kiến chỉ đạo và giải quyết của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng.

7.4. Bộ chỉ huy quân sự thành phố

a. Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011 – 2020; quy hoạch thế trận quân sự khu phòng thủ thành phố đã được Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt; quyết tâm tác chiến phòng thủ của thành phố đã được Bộ Tư lệnh Quân khu phê duyệt và các khu vực đất quốc phòng, khu quân sự trên địa bàn thành phố để phối hợp với các ngành chức năng của thành phố tiếp nhận hồ sơ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện đúng quy trình kiểm tra, thẩm định theo quy định tại khoản 6.1 Điều 6 Chương 2 Quy chế này.

b. Cung cấp các dữ liệu cơ bản về những khu vực liên quan đến quốc phòng trên địa bàn thành phố cho các sở, ban, ngành có liên quan làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng.

c. Cử cán bộ phối hợp với các ngành chức năng nắm tình hình về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và tiến độ thực hiện từng dự án, đề xuất với các cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong quá trình tổ chức thực hiện.

d. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố, chính quyền địa phương quận (huyện), xã (phường) và các đơn vị quân đội của Bộ, Quân khu trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đã và đang triển khai nhưng chưa được Quân khu và Bộ Quốc phòng kiểm tra, thẩm định những nội dung liên quan ảnh hưởng đến lĩnh vực quốc phòng báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự thành phố.

7.5. Công an thành phố

Thực hiện việc kết hợp kinh tế - xã hội với an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

7.6. UBND các quận, huyện

a. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc UBND quận, huyện và cơ quan quân sự địa phương giúp UBND quận, huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai và xây dựng cơ bản theo phân cấp của UBND thành phố.

b. UBND cấp quận, huyện lấy ý kiến của Bộ chỉ huy quân sự thành phố về các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn liên quan đến quốc phòng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND quận, huyện.

7.7. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư khi tiếp nhận đề nghị đầu tư và trong quá trình xúc tiến đầu tư cần xác định rõ phạm vi, khu vực có liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh để chủ động trong quá trình xúc tiến đầu tư.

Trong trường hợp dự án đầu tư tại các khu vực có liên quan đến khu vực quốc phòng, khu vực phòng thủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư có văn bản gửi lấy ý kiến của Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất trước khi thực hiện xúc tiến đầu tư dự án. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, các cơ quan được lấy ý kiến phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho trung tâm Xúc tiến Đầu tư. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đối với những trường hợp dự án đầu tư trong khu vực trọng yếu về quân sự, khu vực phòng thủ quan trọng.

7.8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố và các cơ quan chức năng, xác định ranh giới khu vực đất quốc phòng, khu quân sự, đất sử dụng để khai thác tiềm năng du lịch ở những khu vực trọng điểm, có giá trị chiến lược về quốc phòng và các khu vực khác có liên quan đến quốc phòng, nhằm tham mưu cho UBND thành phố báo cáo xin ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng giải quyết hợp lý nhu cầu phát triển du lịch gắn với quốc phòng.

7.9. Sở Giao thông vận tải

Trước khi thực hiện các dự án công trình mới kể cả sửa chữa và nâng cấp đường giao thông, phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy quân sự thành phố xác định các khu vực có liên quan đến đất quốc phòng, khu quân sự, đặc biệt đối với các đề án trong khu vực trọng điểm, để tham mưu đề xuất với UBND thành phố báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện.

7.10. Ban Quản lý các dự án

Trên cơ sở sơ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã phê duyệt, phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy quân sự thành phố để giải quyết dứt điểm mọi vướng mắc về khu vực, diện tích ranh giới có liên quan đến đất quốc phòng, khu quân sự trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này, định kỳ báo cáo UBND thành phố về kết quả thực hiện.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, lấy ý kiến liên quan đến quốc phòng, an ninh đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định.

3. Giao Bộ chỉ huy quân sự thành phố làm cơ quan đầu mối để thống nhất lấy ý kiến Bộ tư lệnh Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị quốc phòng trên địa bàn thành phố về các yếu tố liên quan đến công trình quốc phòng, khu vực phòng thủ, khu vực có ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng có liên quan đến nội dung dự án (về thời hạn tham gia ý kiến thẩm định tùy theo mức độ ảnh hưởng của dự án có thể kéo dài thời gian so với quy định).

4. Giao Công an thành phố làm cơ quan đầu mối để thống nhất lấy ý kiến Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị an ninh trên địa bàn thành phố về các nội dung liên quan đến yếu tố an ninh có liên quan đến nội dung dự án.

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới, các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.