UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,

giấy chứng nhận quyên sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 194/TTr-SXD- QLN ngày 14/3/2008 về việc đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy quyền ký giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Nay ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bao gồm: giây chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở), giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do Giám đốc Sở Xây dựng ký thừa uỷ quyền phải đóng dấu của Uỷ ban Nhân dân tỉnh và được photo 1 bản lưu tại Ủy ban Nhân dân tỉnh để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

3. Việc đóng dấu giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức được thực hiện theo danh sách do Sở Xây dựng gửi cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh (kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo mẫu thống nhất do Bộ Xây dựng phát hành đã được Giám đốc Sở Xây dựng ký).

Điều 2.

1. Nội dung uỷ quyền theo quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01/5/2008.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được ủy quyền tại Điều 1 quyết định này và tự chịu trách nhiệm về nội dung giấy chứng nhận do mình cấp theo quy định của pháp luật; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài nguyên - Môi trường; Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện; thị xã; thành phố trong tỉnh và Thủ trưởng các sở ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Đức Hòa