ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 989/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 12 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BNV ngày 08/9/2009 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thành lập Ban Côngtác Người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việcthành lập Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 112/LĐTBXH ngày 29/5/2013 về việc banhành Quy chế làm việc của Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Cà Mau,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế làm việc của Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Ngườicao tuổi tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các thành viên Ban Công tácNgười cao tuổi tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các sở ngành, đoàn thểcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhtừ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT, TTCB-TH;
- VXT;
- Lưu: VT, Mi25/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng

QUY CHẾ

LÀMVIỆC CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 củaChủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban công tác Ngườicao tuổi tỉnh Cà Mau (sau đây gọi tắt là Ban công tác) là tổ chức phối hợp liênngành, có chức năng tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo,phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò của ngườicao tuổi.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban côngtác

1. Xây dựng chủ trương, chính sách,chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

2. Tổ chức phối hợp giữa các sở,ngành, các đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Cà Mau trong việc tuyên truyền,phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước đối với người cao tuổi.

3. Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, tổngkết, đánh giá hoạt động của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mautrong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước đốivới công tác người cao tuổi.

4. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện công tác chăm sóc người caotuổi.

Điều 3. Hoạt động của Ban côngtác

1. Tuyên truyền, giáo dục, vận độngtoàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

2. Tổ chức các hoạt động nâng caođời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi.

3. Trợ giúp người cao tuổi có hoàncảnh khó khăn và các hoạt động khác có liên quan đến người cao tuổi.

4. Tổ chức các hoạt động nhân kỷniệm hàng năm "Ngày Người cao tuổi Việt Nam 6/6" và "Ngày Quốctế người cao tuổi 1/10".

Chương 2.

PHÂN CÔNGTRÁCH NHIỆM

Điều 4. Trưởng Ban công tác

Phụ trách chung, chịu trách nhiệmtrước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động của Ban công tác; chỉđạo thực hiện các nhiệm vụ và các hoạt động của Ban công tác theo quy định tạiĐiều 2, Điều 3 của Quy chế này, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trongBan công tác và tổ chuyên viên giúp việc Ban công tác.

Điều 5. Phó Trưởng ban Thườngtrực Ban công tác (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điềuphối các hoạt động của Ban công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về cáccông việc được ủy quyền;

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban,ngành, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổchức thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác người cao tuổi và kiểm tra việcthực hiện pháp luật về người cao tuổi.

- Phối hợp tổ chức thống kê ngườicao tuổi và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác người cao tuổicác cấp.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình, kịpthời đề xuất với Trưởng Ban những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Ban.Trực tiếp chỉ đạo Tổ chuyên viên giúp việc Ban công tác Người cao tuổi.

Điều 6. Phó Trưởng Ban công tác

- Chủ trì, phối hợp với Hội Ngườicao tuổi Việt Nam và các Ban công tác Người cao tuổi huyện, thành phố Cà Mauxây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động lồng ghép, hoạt độngtư vấn phục vụ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.Thực hiện và giám sát các chính sách hỗ trợ người cao tuổi.

- Phối hợp với Phó Trưởng banThường trực hướng dẫn Ban công tác Người cao tuổi huyện, thành phố Cà Mau xâydựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về người caotuổi ở địa phương.

Điều 7. Các thành viên Ban công tácNgười cao tuổi

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ củamình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động phối hợp tổ chức, triển khai thựchiện công tác về người cao tuổi; đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các phầnviệc cụ thể sau:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh

- Tham mưu việc triển khai thựchiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh có liênquan đến công tác người cao tuổi.

- Phối hợp với các Phó Trưởng Ban,giúp Trưởng Ban xây dựng nội dung các cuộc họp của Ban.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp tham mưu thẩm định cácdự án, các công trình phục vụ cho công tác chăm sóc, phát huy vai trò của ngườicao tuổi.

- Bố trí nguồn kinh phí hàng năm chocông tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

3. Sở Tài chính

- Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểmtra, đôn đốc bộ phận phụ trách tài chính của Ban công tác trong việc lập dựtoán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hàng năm để chi hoạt động của Bancông tác theo đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

4. Sở Nội vụ

- Tham mưu, đề xuất nhân sự làmcông tác người cao tuổi phù hợp với từng giai đoạn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

5. Ban Dân tộc

- Phối hợp các cơ quan có liên quanthực hiện công tác người cao tuổi trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

6. Sở Y tế

- Chủ trì tổ chức thực hiện chínhsách hỗ trợ về y tế, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì tổ chức thực hiện hoạt độngtuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhànước về người cao tuổi; những mô hình hiệu quả về công tác chăm sóc, phát huyvai trò người cao tuổi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch

- Chủ trì tổ chức thực hiện nhữngchương trình, hoạt động nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi ở địa phương,nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người cao tuổi.

- Tuyên truyền, động viên và tạođiều kiện cho người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dụcthể thao.

- Phối hợp với các sở, ngành, đoànthể thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi gắn với việcxây dựng gia đình ấm no, bình đẳng; tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.

- Phối hợp, tạo điều kiện để ngườicao tuổi tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thu nhậptrong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; nhân rộng mô hình người cao tuổi tham giasản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh

- Phối hợp lồng ghép các hoạt độngchăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong các hoạt động xã hội; trongphong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của toàn tỉnh.

- Phối hợp tuyên truyền, vận độnggia đình, xã hội và toàn dân nâng cao trách nhiệm chăm sóc và phát huy vai tròngười cao tuổi; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối vớingười cao tuổi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữtỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

- Phối hợp cơ quan chức năng liênquan huy động sức mạnh toàn dân tham gia vào công tác chăm sóc và phát huy vaitrò của người cao tuổi.

- Phối hợp, tổ chức cho hội viêntích cực tham gia vào công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổitrên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp tổ chức các hoạt độngtuyên truyền phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhànước về người cao tuổi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

Chương 3.

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Điều 8. Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội là cơ quan Thường trực của Ban công tác Người cao tuổi.

Ban công tác Người cao tuổi tỉnhkhông có tư cách pháp nhân, không có tài khoản và con dấu riêng.

Trưởng Ban được sử dụng con dấu củaỦy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban được sử dụng con dấu của cơ quan Thường trựclà Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Kinh phí hoạt động của Ban công tácđược ngân sách Nhà nước bảo đảm và bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyêncủa cơ quan Thường trực Ban công tác Người cao tuổi tỉnh (Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội).

Điều 9. Các thành viên trongBan làm việc theo nguyên tắc tập thể, các vấn đề đưa ra hội nghị Ban công tácđều được thảo luận dân chủ, người chủ trì hội nghị kết luận, khi cần thiết biểuquyết thì quyết định theo đa số.

Tập thể Ban thảo luận những vấn đề:xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hàng năm, dự kiến nguồn kinh phíphục vụ cho hoạt động của Ban công tác; kiểm tra, tổng kết, đánh giá các hoạtđộng về người cao tuổi và công tác thi đua khen thưởng.

Điều 10. Trưởng Ban công tácNgười cao tuổi chủ trì các phiên họp thường kỳ, chuyên đề và bất thường để chỉđạo thực hiện công việc. Trường hợp đặc biệt, Trưởng Ban vắng mặt thì PhóTrưởng ban thường trực chủ trì phiên họp theo sự ủy quyền của Trưởng Ban saukhi thống nhất về nội dung triển khai.

Các phiên họp phải được thông báobằng văn bản cho các thành viên về nội dung, thời gian, địa điểm và gửi tàiliệu trước 05 ngày để các thành viên nghiên cứu.

Các thành viên có trách nhiệm thamdự đầy đủ các phiên họp của Ban công tác. Trường hợp các thành viên vắng mặtphải xin ý kiến người chủ trì phiên họp và ủy quyền cho cán bộ chuyên môn thuộcquyền dự họp thay, chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu của người được ủyquyền.

Điều 11. Các thành viên củaBan công tác ngoài việc tham gia chỉ đạo, thực hiện chương trình, kế hoạch hoạtđộng hàng năm, còn có trách nhiệm:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạchcông tác để thực hiện phần việc được giao, đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi,đảm bảo thực hiện chương trình kế hoạch đúng định hướng; kịp thời báo cáo khiTrưởng Ban yêu cầu.

2. Định kỳ hàng quý (trước ngày 15của tháng cuối quý) báo cáo Thường trực Ban (Sở Lao động – Thương binh và Xãhội) về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị được phâncông trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Điều 12. Định kỳ 06 tháng,01 năm, Ban công tác tổ chức họp để kiểm tra, đánh giá các hoạt động, công việcthực hiện và triển khai kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo.

Trong trường hợp không thể tổ chứchọp các thành viên của Ban, Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực gửi vănbản lấy ý kiến trực tiếp từng thành viên, sau đó Thường trực Ban tổng hợp vàquyết định vấn đề theo ý kiến đa số.

Khi thành viên Ban có ý kiến đềxuất liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban công tác thì gửi văn bản hoặctrực tiếp trao đổi với Phó Trưởng ban Thường trực. Tùy theo tính chất côngviệc, Phó Trưởng ban Thường trực có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc báocáo Trưởng Ban xem xét, quyết định. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của tập thể Ban, Phó Trưởng ban Thường trực có trách nhiệm báo cáo Trưởngban tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên trong Ban.

Hàng năm, Ban công tác tổ chức cácđợt kiểm tra để đánh giá kết quả và tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động củaBan; nội dung, thời gian, địa điểm và phân công thành viên kiểm tra do TrưởngBan quyết định trên cơ sở đề xuất Phó Trưởng Ban Thường trực.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này được ápdụng cho Ban công tác Người cao tuổi tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vịcó liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệmtriển khai thực hiện.

Điều 14. Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì Ban côngtác đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.