ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2002/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 08 tháng 08 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

"V/V CHUYỂN GIAO CÁC BẾN XE, TRẠM XE THUỘC XÍ NGHIỆP BẾN XE LÂM ĐỒNG VỀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ BẢO LỘC VÀ THÀNH PHỐ ĐÀLẠT QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức l;ại, giải thể và phá sản Doanh nghiệp Nhà nước;

- Căn cứ nghị định số 08/NQ-TU ngày 13/5/2002 của Tỉnh 3uy Lâm Đồng V/v sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý;

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chuyển giao các bến xe, trạm xe thuộc Xí nghiệp Bến xe Lâm Đồng về UBND các huyện, Thị xã Bảo Lộc và Thành phố Đàlạt quản lý chỉ đạo:

1- Bến xe trung tâm Thành phố Đàlạt và Văn phòng Xí nghiệp Bến xe Lâm Đồng chuyển về UBND Thành phố Đàlạt.

2- Bến xe Đức Trọng và Trạm xe Phinôm chuyển về UBND huyện Đức Trọng.

3- Bến xe huyện Đơn Dương chuyển về UBND huyện Đơn Dương (gồm bến chính ở thị trấn Thạnh Mỹ và Chi nhánh ở thị trấn D'ran).

4- Bến xe huyện Di Linh chuyển về UBND huyện Di Linh.

5- Bến xe huyện Lâm Hà chuyển về UBND huyện Lâm Hà (bến chính ở Thị trấn Đinh Văn và 02 Chi nhánh : 01 Chi nhánh ở Tân Hà; 01 Chi nhánh ở Nam Ban).

6- Bến xe huyện Cát Tiên chuyển về UBND huyện Cát Tiên (gồm bến chính ở xã Phù Mỹ và Chi nhánh ở xã Phước Cát 1).

7- Bến xe Đạ Tẻh chuyển về UBND huyện Đạ Tẻh

8- Bến xe Đạ Huoai chuyển về UBND huyện Đạ Huoai

9- Bến xe Bảo Lộc chuyển về Thị xã Bảo Lộc

10- Trạm xe Bảo lâm chuyển về UBND Huyện Bảo Lâm.

Điều 2: Giao Sở Tài chính vật giá phối hợp với Sở Giao thông vận tải cùng các ngành chức năng của tỉnh có liên quan để chỉ đạo Xí nghiệp bến xe thanh quyết toán để tiến hành chuyển giao các Bến; trạm xe về UBND các huyện, Thị xã Bảo Lộc và Thành phố Đàlạt (công tác chuyển giao, tiếp nhận thực hiện trên cơ sở bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ tài sản, lao động, công nợ phải thu, phải trả (nếu có) kể cả quyền sử dụng đất của các bến, trạm xe đến ngày 31/7/2002.

Công tác chuyển giao, tiếp nhận thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và phải hoàn thành trước ngày 31/8/2002.

Trong thời gian thực hiện việc chuyển giao không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các bến xe. Sau ngày ký bàn giao tiếp nhận, địa phương nhận chịu trách nhiệm quản lý chỉ đạo hoạt động của các bến xe.

Điều 3: Sau khi tiếp nhận bến xe, trạm xe, UBND các huyện, Thị xã Bảo Lộc và Thành phố Đàlạt căn cứ tình hình cụ thể của địa phương mình để xây dựng phương án tổ chức, đơn vị quản lý, điều hành và sắp xếp, bố trí cán bộ, lao động cho phù hợp.

Giao Ban Tổ chức chính quyền tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, Thành phố Đàlạt xây dựng phương án tổ chức, quản lý, điều hành và sắp xếp bố trí cán bộ.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông : Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, giám đốc các Sở Tài chính vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Sở Giao thông vận tải, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, các ngành chức năng có liên quan của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã Bảo Lộc và Thành phố Đàlạt, Xí nghiệp Bến xe Lâm Đồng căn cứ quyết định thi hành./-

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên