UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 99/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 2, MỤC II QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNGBAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 128/2003/QĐ-UB NGÀY 07/5/2003 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1064/TT-KHĐT ngày 20
tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản2, Mục II Quy định về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng (Ban hành kèm theoQuyết định số 128/2003/QĐ-UB ngày 07/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) như sau:

Các cấp (tỉnh, huyện, xã) thựchiện quản lý đầu tư theo quy định hiện hành. Căn cứ vào tình hình thực tế củađịa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền quyết định đầu tư cho cấp huyện, cấpxã cụ thể như sau:

Khoản 2a, cấp huyện: Chủ tịch Uỷban nhân dân các huyện - thị xã quyết định các dự án đầu tư do huyện - thị trựctiếp quản lý, có tổng mức vốn đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng.

Khoản 2b, cấp xã: Giao Chủ tịchUỷ ban nhân dân các huyện - thị xã căn cứ vào điều kiện từng xã, phường, thịtrấn để ban hành quy định cụ thể về thẩm quyền phê duyệt dự án không lớn hơn 3tỷ đồng.

Các nội dung không điều chỉnhvẫn giữ nguyên theo Quyết định số 128/2003/QĐ-UB ngày 07/5/2003 của Uỷ ban nhândân tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở, ngànhcó liên quan chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định phân cấpquản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính,Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Văn Lợi