UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 99/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 26 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIALAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 442/GD-ĐT ngày12 tháng 06 năm 2007 và Công văn số 892/GDPT , ngày 26/10/2007 về dạy thêm, họcthêm
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này "Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnhGia Lai”.

Điều 2. ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Măng Đung

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI(Ban hành kèm theo Quyết định số: 99 / 2007/QĐ-UBND , ngày 26 tháng11 năm2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh và đối tượng áp dụng

1. Dạy thêm họcthêm được đề cập trong Quy định này là hoạt động dạy học ngoài giờ học thuộc Kếhoạch giáo dục của Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành, với nội dung dạy học trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông.Văn bản này quy định về dạy thêm học thêm trong nhà trường và dạy thêm học thêmngoài nhà trường; trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện dạy thêm học thêmtrên địa bàn tỉnh.

2. Văn bản này ápdụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh GiaLai.

Điều 2. Nguyên tắcthực hiện dạy thêm học thêm

1. Nội dung và phươngpháp dạy thêm học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kĩ năng, giáodục nhân cách cho học sinh; phải phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông vàđặc điểm tâm sinh lý của người học; không gây nên tình trạng học quá nhiều vàvượt quá sức tiếp thu của người học.

2. Hoạt động dạythêm có thu tiền chỉ được thực hiện sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấpgiấy phép.

3. Tiêu chuẩn ngườidạy:

- Nếu là giáo viênđương nhiệm: Khi mở lớp dạy thêm, giáo viên phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo;không trong thời gian bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ,công chức;

- Nếu là giáo viênkhông đương nhiệm: Khi mở lớp dạy thêm, giáo viên phải đạt trình độ chuẩn đượcđào tạo; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc mất quyềncông dân;

- Các đối tượng làgiáo viên nhưng sức khỏe yếu hoặc bị các chứng bệnh khác ảnh hưởng đến quátrình dạy học thì không được mở các lớp dạy thêm.

4. Phải có đủ cơ sởvật chất và lớp học bảo đảm yêu cầu tại Quy định về Vệ sinh trường học ban hànhkèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 04 năm 2000 của Bộ trưởngBộ Y tế về việc ban hành "Quy định về vệ sinh trường học".

5. Không được épbuộc học sinh học thêm để thu tiền.

Điều 3. Các trường hợp không thực hiện dạy thêm học thêm

1. Đối với các lớpdạy học 2 buổi trong một ngày, nhà trường và giáo viên không được tổ chức dạythêm cho học sinh; việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinhyếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ bố trí trong các buổi học tại trường.

2. Không dạy thêmcho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp sau: nhận quản lý học sinh ngoài giờhọc theo yêu cầu của gia đình (không tổ chức dạy thêm các môn học); phụ đạo chonhững học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao; luyệntập kĩ năng đọc, viết cho học sinh (chỉ thực hiện trong nhà trường) khi đã đượccơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

3. Các cơ sở giáodục đại học, cao đẳng không tổ chức dạy thêm theo chương trình giáo dục phổthông cho người học không phải là học sinh, học viên của cơ sở giáo dục đại học,cao đẳng đó.

Chương 2:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 4. Dạy thêm học thêm trong nhà trường

1. Dạy thêm họcthêm trong nhà trường là dạy thêm học thêm do nhà trường phổ thông, cơ sở giáodục khác dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông thực hiện.

2. Dạy thêm họcthêm trong nhà trường bao gồm các hình thức:

- Dạy thêm họcthêm không thu tiền: phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; bồi dưỡngvề nghệ thuật, thể dục thể thao;

- Dạy thêm họcthêm có thu tiền: dạy thêm cho những học sinh có nguyện vọng củng cố, bổ sungkiến thức; ôn thi tuyển sinh trung học phổ thông cho học sinh lớp 9; ôn thi tốtnghiệp trung học phổ thông cho học sinh lớp 12; luyện thi vào Đại học, Cao đẳng.

3. Đối với họcsinh lớp 9, lớp 12 nhà trường tổ chức ôn thi tuyển sinh trung học phổ thông, ônthi tốt nghiệp trung học phổ thông với thời gian không quá 2 tháng trước kìthi.

Điều 5. Dạy thêm họcthêm ngoài nhà trường

1. Dạy thêm họcthêm ngoài nhà trường là dạy thêm học thêm do các tổ chức khác, ngoài các tổ chứcnói tại Khoản 1, Điều 4 của Quy định này, hoặc cá nhân thực hiện.

2. Dạy thêm họcthêm ngoài nhà trường bao gồm: bồi dưỡng kiến thức, ôn luyện thi.

Chương 3 :

TRÁCH NHIỆM QUẢNLÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 6. Trách nhiệmcủa Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện)

1. Chịu trách nhiệmquản lý đối với hoạt động dạy thêm trên địa bàn huyện theo quy định tại Quyết địnhsố 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcBan hành quy định về dạy thêm học thêm và Quy định này.

2. Phối hợp với SởGiáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra hoạtđộng dạy thêm học thêm trên địa bàn huyện để xử lý hoặc kiến nghị với cơ quancó thẩm quyền xử lý sai phạm; định kì tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm họcthêm với Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Tráchnhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Cấp giấyphép dạy thêm đối với các tổ chức, cá nhân tham gia dạy các lớp bậc Trung họcphổ thông.

2. Khen thưởng,xử lý vi phạm của tập thể hoặc cá nhân tổ chức dạy thêm theo quy định hiện hànhcủa Nhà nước.

3. Thực hiệnquy định về dạy thêm học thêm; tổ chức thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu lựccủa quy định về dạy thêm học thêm; phát hiện những biểu hiện tiêu cực, phòng ngừavà xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

4. Thông báocông khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và điện thoại dùng cho việc tiếpnhận ý kiến phản ánh về dạy thêm học thêm để quản lý.

Điều 8. Trách nhiệm của phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệutrưởng nhà trường và người đứng đầu các cơ sở giáo dục khác

1. Phòng Giáo dụcvà Đào tạo cấp giấy phép dạy thêm đối với các tổ chức, cá nhân tham gia dạy cáclớp bậc Tiểu học và Trung học cơ sở.

2. Phòng Giáo dụcvà Đào tạo thực hiện quy định về dạy thêm học thêm; thanh tra, kiểm tra đối vớicác tổ chức, cá nhân tham gia dạy các lớp bậc Tiểu học và Trung học cơ sở nhằmđảm bảo hiệu lực của quy định về dạy thêm học thêm; phát hiện những biểu hiệntiêu cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan cóthẩm quyền xử lý vi phạm.

3. Thông báocông khai nơi tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và điện thoại dùng cho việc tiếpnhận ý kiến phản ánh về dạy thêm học thêm để quản lý.

4. Hiệu trưởngtổ chức quản lý dạy thêm học thêm trong nhà trường, bảo đảm quyền lợi của ngườihọc, kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trườngcủa giáo viên, cán bộ, nhân viên do trường mình quản lý.

5. Định kỳ 6tháng, 1 năm tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo về tình hình dạy thêm học thêmtheo yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục.

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện dạythêm ngoài nhà trường

1. Thực hiệnquy định tại văn bản này và các quy định khác về hoạt động giáo dục. Trước khithực hiện dạy thêm, người tổ chức dạy thêm phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấpgiấy phép .

2. Quản lý ngườihọc và tôn trọng quyền lợi của người học. Nếu tạm dừng hoặc chấm dứt dạy thêm,phải báo cáo với cơ quan cấp giấy phép và công khai cho người học biết trước ítnhất là 30 ngày tính đến ngày tạm dừng hoặc chấm dứt dạy thêm, hoàn trả các khoảntiền đã thu của người học tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện.

3. Thực hiệnđúng tiến độ quy định của phân phối chương trình, không cắt xén chương trình, nộidung dạy học đã được quy định để dành cho việc dạy thêm học thêm.

Điều 10. Tổ chức thực hiện dạy thêm học thêm

1. Tổ chức dạythêm trong nhà trường:

1.1. Nếu họcsinh có nguyện vọng học thêm thì phải viết đơn xin học thêm; nhà trường có đủđiều kiện quy định thì Hiệu trưởng lập kế hoạch mở lớp dạy thêm bao gồm: duyệtchương trình, nội dung; duyệt danh sách học sinh; phân công giáo viên giảng dạyđảm bảo chất lượng và báo cáo với cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền.

1.2. Số họcsinh mỗi lớp học không quá sĩ số quy định trên 1 lớp.

1.3. Thời gian dạy thêm trong 1tuần:

- Đối với Tiểu học: Tối đa 2 buổi/tuần,mỗi buổi không quá 3 tiết;

- Đối với Trung học cơ sở vàTrung học phổ thông: Thời gian dạy thêm tối đa cho mỗi môn không quá thời gianquy định học môn đó trong tuần.

- Đối với các lớp ôn luyện thi đạihọc, bồi dưỡng thi học sinh giỏi thời gian dạy thêm mỗi môn không quá 6 tiết/tuần.

1.4. Thời gian quản lý, dạy thêmtrong ngày:

- Buổi sáng: từ7h00 đến 11h00; Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00; Buổi tối: từ 18h00 - 20h30;

- Các cấp học khôngđược tổ chức dạy thêm vào ngày Chủ nhật, các ngày nghỉ Lễ do Nhà nước quy định.Đối với Tiểu học, không tổ chức dạy thêm vào buổi tối.

2. Tổ chức dạythêm ngoài nhà trường:

- Nếu học sinhcó nguyện vọng học thêm thì viết đơn xin học thêm nộp cho giáo viên mình muốn học;giáo viên có đủ điều kiện quy định thì giáo viên lập kế hoạch để xin mở lớp dạythêm, bao gồm: chương trình, nội dung; số lượng học sinh và báo cáo với cơ quanquản lý giáo dục có thẩm quyền để phê duyệt và cấp giấy phép dạy thêm;

- Tại địa điểmtổ chức dạy thêm, giáo viên và học sinh phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, anninh trật tự, an toàn giao thông; không để xe lấn chiếm lòng đường, lề đường,gây ách tắc cản trở giao thông;

- Trong thờigian dạy, người dạy phải chịu trách nhiệm quản lý toàn diện học sinh.

2.1. Đối vớiTrung học cơ sở và Trung học phổ thông:

- Mỗi lớp họcthêm không quá 30 học sinh;

- Mỗi giáo viêntổ chức dạy thêm không quá 8 tiết trong một ngày, không dạy cùng một lúc nhiềulớp;

- Thời gian dạythêm mỗi môn tối đa không quá thời gian quy định học môn đó trong tuần;

- Đối với các lớpôn luyện thi đại học cho học sinh lớp 12, thời gian dạy thêm không quá 6 tiết/tuần.

- Thời gian dạythêm trong ngày: Buổi sáng: từ 7h00 - 11h00; Buổi chiều: từ 13h30 - 17h00; Buổitối: không quá 21h.

Không được tổchức dạy thêm học thêm trong những ngày nghỉ Lễ do Nhà nước quy định.

2.2. Đối với Tiểuhọc: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Quy định này.

Điều 11.Mức thu và sử dụng tiền học thêm

1. Đối với dạy thêm có thu tiềntrong nhà trường:

1.1. Mức thu:

- Đối với tiểu học: Trên cơ sởthoả thuận giữa phụ huynh học sinh với nhà trường nhưng mức thu tối đa là40.000đ/tháng/học sinh, nếu học 6 tiết/tuần tương ứng với 24 tiết/tháng.

- Đối với Trung học cơ sở vàTrung học phổ thông: Trên cơ sở thoả thuận giữa phụ huynh học sinh với nhà trườngnhưng mức thu tối đa là 10.000đ/tháng/học sinh đối với mỗi môn học, nếu học 1tiết/tuần, tương đương học 4 tiết/tháng.

Mức thu trên làcơ sở để tính tăng thêm cho các môn học có số tiết học từ 2 tiết trở lên/tuần học.

1.2. Mức chi:Theo thông tư Liên bộ số 16/TTLB ngày 13/9/1993 của Bộ Giáo dục & Đào tạo -Bộ Tài chính, có tính đến sự hợp lý giữa mức thu và thời giá thực tế, trong đó:

- 80% chi chogiáo viên trực tiếp giảng dạy;

- 10% chi mua sắmtài liệu phục vụ dạy thêm;

- 5% chi cho quảnlý các cấp;

- 5% chi trả điện,nước, hao mòn tài sản.

2. Đối với dạythêm ngoài nhà trường:

2.1. Mức thu:

Thực hiện đối vớiTrung học cơ sở và Trung học phổ thông: Trên cơ sở thoả thuận giữa phụ huynh họcsinh với người dạy nhưng mức thu tối đa là 15.000đ/tháng/học sinh đối với mỗimôn học, nếu học 1 tiết/tuần, tương đương học 4 tiết/tháng.

Mức thu trên làcơ sở để tính tăng thêm cho các môn học có số tiết học từ 2 tiết trở lên/tuần học.

2.2. Mức chi:

- 98% tổng thucủa học sinh, giáo viên dạy thêm được hưởng trực tiếp;

- 2% tổng thu củahọc sinh, giáo viên nộp về cơ quan quản lý cấp trên để chi: 1% cho cơ quan quảnlý cấp cơ sở và 1% cho cơ quan quản lý cấp trên.

3. Mức thu và chitiền cấp giấy phép dạy thêm:

Sở Tài chính hướngdẫn việc thu, chi tiền cấp phép dạy thêm, học thêm theo quy định hiện hành.

4. Trong quátrình thực hiện, nếu mức lương cơ bản có tăng lên bao nhiêu phần trăm thì mứcthu học phí được phép tăng lên theo tỉ lệ tương ứng.

Điều 12. Thủtục và thời hạn cấp giấy phép dạy thêm

1. Thủ tục xincấp giấy phép tổ chức dạy thêm có thu tiền trong nhà trường:

- Đầu mỗi năm học,Hiệu trưởng làm hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền xin phép tổ chức dạy thêm tại trường;

- Khi được cấpcó thẩm quyền cho phép thì mới tổ chức dạy thêm học thêm.

- Hồ sơ xin cấpgiấy phép gồm:

+ Tờ trình củaHiệu trưởng về kế hoạch tổ chức, quản lý việc dạy thêm, học thêm tại trường;

+ Danh sáchgiáo viên dạy thêm;

+ Số lượng họcsinh, số lớp, số học sinh/lớp;

+ Mức thu họcphí.

2. Thủ tục xincấp giấy phép tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường:

- Tổ chức hoặccá nhân thực hiện dạy thêm ngoài nhà trường phải làm thủ tục xin cấp giấy phépdạy thêm và chỉ khi nào được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thì mới thực hiệnviệc dạy thêm học thêm.

- Hồ sơ xin cấpgiấy phép gồm:

+ Đơn xin cấpgiấy phép dạy thêm ngoài nhà trường (theo mẫu thống nhất), có xác nhận của Uỷban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn;

+ Báo cáo tìnhhình cơ sở vật chất, phòng học;

+ Danh sáchgiáo viên, chuẩn đào tạo của từng giáo viên, bản sao văn bằng, chứng chỉ (có chứngthực);

+ Giấy khám sứckhoẻ của cá nhân người dạy;

+ Kế hoạch dạyhọc: Nội dung, chương trình; thời gian dạy, số buổi dạy và địa điểm cho từng lớp;

+ Số lớp, số họcsinh/lớp (kèm theo đơn xin học thêm của học sinh có ý kiến của cha mẹ họcsinh);

+ Mức thu họcphí.

3. Thời hạn cấpgiấy phép dạy thêm:

- Đối với giáoviên đương nhiệm: Nhà trường nhận hồ sơ giáo viên xin cấp phép dạy thêm của đơnvị mình, Hiệu trưởng phê duyệt về điều kiện cần và đủ về các quy định mở lớp dạythêm. Sau đó tổng hợp danh sách để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép. Trườnghợp hồ sơ không đủ điều kiện mở lớp thì không đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấyphép và Trường phải trả lời bằng văn bản cho giáo viên xin cấp phép (1 bản gửivề cơ quan quản lý cấp trên);

- Đối với giáoviên không đương nhiệm: Hồ sơ xin cấp phép dạy thêm học thêm nộp trực tiếp vềcơ quan cấp phép;

- Thời hạn giảiquyết: không quá 10 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ).

4. Giấy phép dạythêm có giá trị sử dụng không quá 24 tháng (kể từ ngày cấp).

Điều 13. Nhiệmvụ và quyền hạn của người học

- Nhiệm vụ củangười học:

+ Thực hiện nhiệmvụ học tập theo kế hoạch của Nhà trường và cơ sở mở lớp;

+ Kính trọng nhàgiáo, tuân thủ các quy định về pháp luật của Nhà nước;

+ Giữ gìn và bảovệ tài sản của Nhà trường, của cơ sở mở lớp.

- Quyền hạn củangười học:

+ Được Nhà trường,cơ sở mở lớp tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ kiến thức,thông tin về học tập của mình;

+ Được sử dụngtrang thiết bị, phương tiện phục vụ học tập của Nhà trường, cơ sở mở lớp;

+ Thông qua ngườiđại diện hợp pháp của mình kiến nghị với Nhà trường, cơ sở mở lớp nhữngđiều mà Nhà trường, cơ sở mở lớp đó chưa đáp ứng theo những quy định ghi trongquyết định này. Ngoài ra có thể kiến nghị với cơ quan quản lý trực tiếp các Nhàtrường, cơ sở mở lớp (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo) nhữngvi phạm của Nhà trường, cơ sở giáo dục và cá nhân trong việc tổ chức dạy thêm họcthêm (bằng văn bản hoặc qua điện thoại).

Chương 4:

THANH TRA, KIỂMTRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 14. Thanhtra, kiểm tra

Hoạt động dạythêm học thêm trong nhà trường và dạy thêm học thêm ngoài nhà trường chịu sựthanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền các cấp.

Điều 15. Khenthưởng

Tổ chức, cánhân thực hiện tốt quy định về dạy thêm học thêm và được các tổ chức quản lýgiáo dục đánh giá có nhiều đóng góp nâng cao chất lượng giáo dục thì được khenthưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cánhân vi phạm quy định về dạy thêm học thêm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạmsẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.Tùy theo mức độ vi phạm của tổ chức hoặc cá nhân, cơ quan có thẩm quyền cấp giấyphép dạy thêm có quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ và thu hồi giấyphép dạy thêm.

2. Cán bộ, côngchức, viên chức do Nhà nước quản lý vi phạm quy định về dạy thêm học thêm thì bịxử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm2005 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức.

3. Cơ sở giáo dục,tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm quy định về dạy thêm họcthêm, có hành vi lừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm học thêm trái quy định dẫn tớivi phạm các quy định về trật tự an toàn xã hội thì phải được xử lý thích đáng,áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hìnhsự theo quy định của pháp luật./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Măng Đung