HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 99-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÙNG KINH TẾ MỚI TRỰC THUỘC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đông Chính phủ trong phiên họp Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 4-2-1977.
Để tăng cường và giải quyết tốt công tác khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. _ Nay thành lập Ban chỉ đạo xây dựng vùng kinh tế mới trực thuộc Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. _ Ban chỉ đạo xây dựng vùng kinh tế mới của Chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn như sau :

1. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch xây dựng các vùng kinh tế mới của các ngành, các địa phương đã được Nhà nước duyệt, tiến hành chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, các ngành các địa phương và các đơn vị thực hiện kế hoạch xây dựng các vùng kinh tế mới. Tổ chức việc các ngành, địa phương đảm bảo yêu cầu và tiến độ xây dựng các vùng kinh tế mới một cách nhịp nhàng ăn khớp.

2. Tham gia cùng các Bộ, các ngành về dự án các chính sách cụ thể (chính sách giao đất, giao rừng cho hợp tác xã; trợ cấp của Nhà nước; cho vay của Ngân hàng v.v…) đối với các vùng kinh tế mới trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt.

3. Theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, thực hiện chế độ, chính sách xây dựng vùng kinh tế mới từ trung ương đến địa phương; có biện pháp chỉ đạo kịp thời làm cho việc thực hiện kế hoạch và các chính sách, chế độ của các ngành, các địa phương và đơn vị được thực hiện có hiệu lực; thông qua việc theo dõi chỉ đạo thực hiện mà kiến nghị, kiến định, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các vấn đề quy hoạch và các chính sách xây dựng vùng kinh tế mới.

Điều 3. _ Ban chỉ đạo xây dựng vùng kinh tế mới đặt dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Hội đồng Chính phủ, do đồng chí Võ Chí Công, Phó thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban và gồm các thành viên sau đây :

- Võ Thúc Đồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Phó ban thường trực,

- Hoàng Văn Kiểu, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Phó ban,

- Phan Mỹ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ thủ tướng, Phó ban,

- Hoàng Tiến, Thứ trưởng, Bộ Thủy lợi, ủy viên,

- Nguyễn Tường Lân, Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải, ủy viên,

- Nguyễn Chương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, ủy viên,

- Nguyễn Đình Ly, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên,

- Trần Phương, Thứ trưởng Bộ Nội thương, ủy viên,

- Trịnh Xuân Tiến, Thứ trưởng Bộ lương thực và thực phẩm, ủy viên,

- Đặng Quốc Tuyển, Tổng cục phó Tổng cục Xây dựng kinh tế (Bộ Quốc phòng), ủy viên,

- Nguyễn Duy Bình, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy viên.

Cán Bộ Cơ khí và luyện kim, Bộ Lao động, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục là những bộ có trách nhiệm trực tiếp phục vụ việc khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới được mời dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo về những nhiệm vụ liên quan.

Ban chỉ đạo họp định kỳ để thảo luận và quyết định công tác của Ban mỗi tháng một lần. Cơ quan giúp việc cho Ban là Bộ Nông nghiệp (phần nông nghiệp) và Bộ lâm nghiệp (phần lâm nghiệp), các cuộc họp bất thường do đồng chí Trưởng ban hoặc đồng chí phó ban thường trực được Trưởng ban ủy quyền triệu tập.

Ban không tổ chức ra bộ máy chuyên môn mà huy động bộ máy quản lý của các ngành, các cấp theo chức năng của từng ngành để tiến hành các nhiệm vụ xây dựng vùng kinh tế mới theo chủ trương kế hoạch Nhà nước giao.

Điều 4. _ Các đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các ngành nói trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đồng chí Trưởng ban chỉ đạo xây dựng vùng kinh tế mới của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng