B THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CỤM TRƯỞNG CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC ĐÀI PHÁT THANH, ĐÀI TRUYỀN HÌNH, ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng s 15/2003/QH 11 ngày 16 tháng 11 năm 2003 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2005/QH11 , Luật s 32/2009/QH12 và Luật s 39/2013/QH13 ;

Căn cứ Nghị định s 65/2014/NĐ-CP ngày01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư s 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định s65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư s 13/2015/TT-BTTTT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông;

Căn c Quyết định s 241/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định thi đua khen thưởng chuyên đề lĩnh vực phát thanh truyền hình;

Căn cứ báo cáo kết quả bầu chọn Cụm trưởng năm 2016 của 10 Cụm thi đua năm 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Giao nhiệm vụ Cụm trưởng các Cụm thi đua khối các Đài phát thanh, Đài truyền hình, Đài phát thanh và truyền hình tnh, thành phố trc thuộc Trung ương năm 2016 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ của Cụm trưởng được quy định tại văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Cụm trưởng Cụm thi đua tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son;
- Thứ tr
ưởng Trương Minh Tuấn;
- Các th
ành viên HĐ TĐKT Bộ;
- Th
ường trực Hội đồng TĐKT Bộ;
- Sở TT&TT các
tỉnh, thành ph trực thuộc TW;
- Đài PT, TH, PTTH các tnh, thành phố trc thuộc TW;
- Lưu: VT
, Cục PTTH&TTĐT, XT(130)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

DANH SÁCH

CỤM TRƯỞNG CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC ĐÀI PHÁT THANH, ĐÀI TRUYỀN HÌNH, ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2016
(kèm theo Quyết định số 99/QĐ-B TTTT ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, Cụm trưởng cụm thi đua số 1.

2. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng, Cụm trưởng cụm thi đua số 2.

3. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bc Ninh, Cụm trưởng cụm thi đua s 3.

4. Giám đc Đài Phát thanh và Truyền hình tnh Quảng Bình, Cụm trưởng cụm thi đua số 4.

5. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tnh Bình Định, Cụm trưởng cụm thi đua s 5.

6. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum, Cụm trưởng Cụm thi đua s 6.

7. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cụm trưởng cụm thi đua s 7.

8. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tnh Tiền Giang, Cụm trưởng cụm thi đua s 8.

9. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tnh An Giang, Cụm trưởng cụm thi đua số 9.

10. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Cụm trưởng cụm thi đua số 10./.