ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 99/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHỤ CẤP 25% LƯƠNG CHÍNH CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Nghị định 01/NĐ-74 ngày12-9-1974 của Hội đồng Chánh phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Namquy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức chính quyền cách mạng các cấp ;
- Căn cứ Quyết định của Thường vụ Hội đồng Chánh phủ về việc bãi bỏ khoản phụ cấp6 đồng/ tháng và thay bằng khoản phụ cấp 25% lương chánh cho cán bộ, công nhânviên chức đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 1-1-1977 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố thihành quyết định của Thường vụ Hội đồng Chánh phủ, bãi bỏ khoản phụ cấp 6 đồng/tháng và thay bằng khoản phụ cấp 25% lương chánh cho cán bộ, công nhân viênchức trong biên chế và hợp đồng thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này được áp dụng từngày 1 tháng 1 năm 1977.

Điều 2. Công nhân viênchức mới giải phóng còn chưa xếp lương không được hưởng khoản phụ cấp 25% nói ởđiều 1.

Điều 3. Các ông Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp các cấpthuộc Thành phố chiếu quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu