ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐIỂM DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA CHÙA HOẰNG PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 07/TTr-SVHTTDL ngày 12 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận điểm du lịch địa phương Di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy là đơn vị quản lý và khai thác điểm du lịch Di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc; có trách nhiệm tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, triển khai các hoạt động giới thiệu, quảng bá điểm du lịch.

Các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Lệ Thủy thực hiện tốt các nội dung trên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng