BỘ TƯ PHÁP
---------------

Số: 990/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ TƯ PHÁP NGẠCH CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ NĂM 2009

----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển kỳ thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009 do Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009 thực hiện.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục mua đất của cặp vợ chồng đã ly hôn ? Cách lập hợp đồng mua bán đất ?

Công nhận 41 thí sinh có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009.

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009 có trách nhiệm thông báo kết quả trúng tuyển cho các thí sinh theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục tuyển dụng vào ngạch và xếp lương đối với thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Tư pháp ngạch chuyên viên pháp lý năm 2009 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?