BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 990/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃHỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảotrợ xã hội, Vụ trưởng Vụ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn2016-2020.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị liên quan theo nhiệm vụ,trách nhiệm được giao, phê duyệt kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện Đề ánPhát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2016-2020 bảo đảm mục tiêu, tiến độ đềra; gửi kế hoạch chi tiết về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Giao Cục Bảo trợ xã hội chịu trách nhiệm đôn đốc,hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai kế hoạch và tổng hợp tình hình thực hiệnbáo cáo Bộ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 5;uộc TW;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo 990/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội)

Căn cứ Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án pháttriển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 (

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Phát triển công tác xã hội trở thànhmột nghề ở Việt Nam. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nghề công tác xã hội;xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng,đạt yêu cầu về chất lượng gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụcông tác xã hội tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng, ban hành, hoàn thiện cácvăn bản quy phạm pháp luật về nghề công tác xã hội; rà soát, sửa đổi, bổ sungcác văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo môi trường pháp lý đồng bộ, thốngnhất phát triển nghề công tác xã hội;

b) Tăng 50% cộng tác viên công tác xãhội ở cấp xã; Củng cố nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội tạicác Trung tâm công tác xã hội hiện có và thành lập trung tâm công tác xã hội tạicác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có trung tâm công tác xã hội; Hỗtrợ nhân rộng mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội ở các quận, huyện, thịxã, thành phố thuộc tỉnh và phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ côngtác xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp và các lĩnh vực khác; Củng cố,kiện toàn và phát triển trung tâm công tác xã hội, đảm bảo đến năm 2020 mỗi tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 01 trung tâm cấp tỉnh;

c) Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồidưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 50% sốcán bộ, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tạicác xã, phường, thị trấn; các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và cơ quanLao động-Thương binh và Xã hội các cấp;

d) Hoàn thiện chính sách khuyến khíchxã hội hóa các hoạt động công tác xã hội theo hướng khuyến khích các tổ chức,cá nhân trong và ngoài nước tham gia việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nângcao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tập huấn kỹ năng và cung cấp dịch vụ côngtác xã hội;

đ) Tiếp tục nâng cao nhận thức củatoàn xã hội về nghề công tác xã hội.

II. Kế hoạch thựchiện

1. Xây dựng và ban hành văn bản quyphạm pháp luật về công tác xã hội

1.1. Ban hành tiêu chuẩn đạo đứcnghề công tác xã hội

a) Nội dung:

- Nghiên cứu, rà soát và đề xuất xâydựng tiêu chuẩn đạo đức nghề công tác xã hội;

- Ban hành tiêu chuẩn đạo đức nghềcông tác xã hội đối với những người làm công tác xã hội trong các cơ sở cung cấpdịch vụ công tác xã hội và tại cộng đồng, trong đó tập trung làm rõ: phạm vi điềuchỉnh, đối tượng áp dụng, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của công tác xã hội,phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ kỷ luật nghề nghiệp và phẩm chất chuyênmôn, nghiệp vụ nghề công tác xã hội.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội.

- Cơ quan

1.2. Ban hành quy trình quản lýtrường hợp

a) Nội dung:

- Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá cácquy trình quản lý

- Xây dựng, hoàn thiện văn bản hướngdẫn quy trình quản lý

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội.

- Cơ quan

1.3. Hướng dẫn chế độ trợ cấp,phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sởtrợ giúp xã hội

a) Nội dung: Xây dựng và ban hành hướng dẫn việc áp dụng, quy định trợ cấp, phụ cấpđối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lýngười nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội cônglập

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội.

- Cơ quan

1.4. Rà soát, hoàn thiện cácquy định về cơ chế, chính sách phát triển hệ thống dịch vụ công tác xã hội

a) Nội dung:

- Hoàn thiện các văn bản quy phạmpháp luật có liên quan đến thành lập, tổ chức và hoạt động của các cơ sở trợgiúp xã hội; quy trình, tiêu chuẩn tiếp nhận, trợ giúp, chăm sóc đối tượng, cáctiêu chuẩn về y tế, vệ sinh, quần áo, dinh dưỡng, giáo dục, học nghề, văn hóa,thể thao, giải trí, môi trường, khuôn viên, nhà ở và quảnlý hành chính tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chínhsách huy động tổ chức, cá nhân góp vốn dưới dạng góp cổ phần,

- Xây dựng, ban hành danh mục dịch vụtrợ giúp xã hội, khung giá dịch vụ trợ giúp xã hội.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyếnkhích, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cơ sở cung cấpdịch vụ công tác xã hội.

- Nghiên cứu, rà soát các văn bản hiệnhành có liên quan đến cơ chế, chính sách đối với việc phát triển hệ thống dịchvụ công tác xã hội.

- Xây dựng, ban hành văn bản quy phạmpháp luật quy định nhiệm vụ công tác xã hội trong trường học và vị trí, vaitrò, nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hộitrong lĩnh vực trường học.

- Nghiên cứu, rà soát hệ thống cácvăn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển nghề công tác xã hội, trongđó có: Bộ luật Lao động, Luật Trẻ em, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Giađình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới để đánh giá các quy định đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công tácxã hội.

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạmpháp luật có liên quan đến quy định vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, viên chức,nhân viên công tác xã hội trong việc đáp ứng nhu cầu của cá nhân, gia đình,nhóm hoặc cộng đồng có vấn đề; hoặc tước quyền chăm sóc tạm thời, chăm sóc vĩnhviễn của cha mẹ, gia đình hoặc người chồng trong

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Ytế và các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, các cơ sởcung cấp dịch vụ công tác xã hội, đối tác quốc tế.

1.5. Nghiên cứu, xây dựng LuậtCông tác xã hội

a) Nội dung:

- Rà soát, khảo sát, đánh giá thực trạnghệ thống văn bản pháp luật liên quan đến việc xây dựng Luật Công tác xã hội.

- Hoàn thiện hồ sơ Luật Công tác xã hộivà trình Quốc hội thông qua (nếu dự thảo Luật đủ điều kiện).

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội.

- Cơ quan

2. Củng cố và phát triển mạng lướicác cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đội ngũ cán bộ, viên chức, nhânviên, cộng tác viên công tác xã hội

2.1. Phát triển mạng lưới cáccơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội

a) Nội dung:

- Triển khai quy hoạch mạng lưới cáctrung tâm công tác xã hội theo Quyết định số 1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20 tháng 10năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt quy hoạch mạnglưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025. Bảo đảm các yêu cầu, sắp xếpcác cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, nâng cao năng lực hoạt động của cáccơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; khuyến khích hình thức

- Phát triển mạng lưới cơ sở cung cấpdịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp và các tổ chứcchính trị-xã hội; Hỗ trợ thành lập trung tâm công tác xã hội tại một số trườngđại học.

- Hình thành và phát triển mạng lướinhân viên, cộng tác viên công tác xã hội trong hệ thống trường học, bệnh viện,tư pháp và các lĩnh vực khác; trong đó, tập trung phát triển các dịch vụ côngtác xã hội đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, giải quyết vấn đềnghèo đói và những vấn đề xã hội khác.

- Xây dựng, củng cố, phát triển cáccơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội lồng ghép với các chương trình, đề án củaChính phủ về người cao tuổi, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phụchồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí,chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bình đẳng giới và phát triểnnghề công tác xã hội.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế,Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao.

- Cơ quan thực hiện: Các Bộ, ngànhliên quan, các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội.

2.2. Nâng cao chất lượng cung cấpdịch vụ công tác xã hội của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại mộtsố tỉnh, thành phố

a) Nội dung:

- Hình thành đường dây tư vấn(Hotline) tại các Trung tâm công tác xã hội để trợ giúp các đối tượng, ngườidân tiếp cận tối đa các dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực việc làm, y tế,giáo dục và các lĩnh vực xã hội khác.

- Mở rộng các loại dịch vụ công tácxã hội cho đối tượng và người dân gồm: Tư vấn, tham vấn, kết nối, chuyển tuyến,trị liệu rối nhiễu tâm trí, phục hồi chức năng, giáo dục, đàm phán, hòa giải,biện hộ, tuyên truyền.

- Mở rộng cung cấp dịch vụ công tácxã hội cho các nhóm đối tượng đặc thù như người có vấn đề về sức khỏe tâm thần;người cao tuổi; trẻ tự kỷ; người khuyết tật.

- Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụcông tác xã hội cho các trung tâm công tác xã hội và mở rộng đối tượng, ngườidân thụ hưởng dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Hỗ trợ triển khai xây dựng và vậnhành mô hình Trung tâm công tác xã hội tại các tỉnh, thành phố.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Tàichính, các Bộ, ngành liên quan và tổ chức chính trị-xã hội.

- Cơ quan thực hiện: Các Bộ, ngànhliên quan, các địa phương.

2.3. Phát triển đội ngũ viên chức,nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội

a) Nội dung:

- Phát triển mạng lưới cộng tác viêncông tác xã hội tại cấp xã, phường, thị trấn và bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấncó ít nhất từ 01 đến 02 người cộng tác viên công tác xã hội theo tiêu chuẩn cộngtác viên công tác xã hội được quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩnnghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội.

- Tăng cường năng lực và phát triển độingũ viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội làm việc ở các cơquan quản lý nhà nước từ Trung ương đến tỉnh, huyện và cấp xã, các tổ chức sựnghiệp, tổ chức chính trị-xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội, các trường đạihọc có đào tạo về công tác xã hội và cán bộ nhân viên công tác xã hội hoạt độngđộc lập.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngànhliên quan, các tổ chức chính trị-xã hội.

- Cơ quan thực hiện: Các địa phương,các tổ chức chính trị-xã hội.

2.4. Tổ chức đào tạo, đào tạo lạivà bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhân viên và cộngtác viên công tác xã hội

a) Nội dung hoạt động:

Trong giai đoạn 2016-2020, tổ chứcđào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tậphuấn kỹ năng để nâng cao năng lực cho 50.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộngtác viên công tác xã hội, gồm:

- Đào tạo thạc sỹ công tác xã hội chođội ngũ cán bộ quản lý cấp cao về công tác xã hội;

- Đào tạo, đào tạo lại cho 17.500 cánbộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội trình độsơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học (bình quân 3.500 người/năm);

- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho50.000 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên (bình quân 10.000người/năm) về chăm sóc, phục hồi chức năng và công tác xã hội;

- Đào tạo ngắn hạn cho đội ngũ cán bộquản lý là lãnh đạo, quản lý của các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung tâm côngtác xã hội, Sở Lao động-Thương binh Xã hội và các cơ sở trợ giúp xã hội khác;

- Đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thithăng hạng nghề nghiệp đối với viên chức công tác xã hội theo quy định tạiThông tư Liên tịch số 30/2015/TTLT /BLĐTBXH-BNV ngày 19 tháng 8 năm 2015 củaLiên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩnchức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội; các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngànhliên quan, các tổ chức quốc tế.

- Cơ quan thực hiện: các trường Đại họccó đào tạo công tác xã hội và các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ sởđào tạo công tác xã hội, các tổ chức chính trị-xã hội liên quan.

3. Xây dựng, hoàn thiện chương trình,giáo trình giáo dục nghề nghiệp công tác xã hội

3.1. Xây dựng, hoàn thiệnchương trình, giáo trình giáo dục nghề nghiệp công tác xã hội

a) Nội dung hoạt động:

- Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiệnchuẩn đầu ra và ban hành chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ về công tác xã hộiphù hợp với nhu cầu hội nhập quốc tế, đạt yêu cầu ngang bằng chuẩn đào tạo củacác nước trong khu vực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công tác xã hội;

- Xây dựng và hoàn thiện chươngtrình, giáo trình giáo dục nghề nghiệp công tác xã hội trình độ cao đẳng, trungcấp tiếp cận chuẩn quốc tế.

- Hợp tác quốc tế về đào tạo trình độthạc sỹ, tiến sỹ về công tác xã hội với một số nước như Philippines, Canada,Australia, Singapore, Thụy Điển, Mỹ về công tác xã hội.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngànhliên quan và các tổ chức quốc tế.

- Cơ quan thực hiện: Các trường đại họccó đào tạo chuyên ngành công tác xã hội

3.2. Nâng cao năng lực đội ngũgiảng viên ngành công tác xã hội

a) Nội dung:

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độchuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên công tác xã hội ở các cơ sở giáo dụcnghề nghiệp;

- Hỗ trợ đào tạo chuyên ngành côngtác xã hội ở bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) để cung cấp đội ngũ giảng viêngiảng dạy về công tác xã hội cho các trường cao đẳng và đại học trong cả nước.

- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng caonăng lực cho đội ngũ giảng viên đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng và sau đạihọc về công tác xã hội;

- Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạnở nước ngoài cho giảng viên về công tác xã hội ở các trường trung cấp nghề, caođẳng nghề và đại học để học tập kinh nghiệm ở các nước.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngànhliên quan và các tổ chức quốc tế

- Cơ quan thực hiện: Các cơ sở có đàotạo công tác xã hội.

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thứcvề nghề công tác xã hội

a) Nội dung:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạchtruyền thông hàng năm trên các phương tiện truyền thông.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo chiasẻ thông tin, kinh nghiệm về hoạt động công tác xã hội.

- Tổ chức các chuyến khảo sát học hỏikinh nghiệm các nước trong khu vực và thế giới.

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn hoạt độngcông tác xã hội cho cấp cơ sở và viên chức, nhân viên công tác xã hội.

- Phối hợp với các cơ quan truyềnthông để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển nghề công tác xã hội trongnước và quốc tế; phát triển mạng lưới viên chức, nhân viên và mạng lưới tổ chứccung cấp dịch vụ công tác xã hội.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Thôngtin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan, các địa phương và các cơ quan thông tấn,báo chí, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức quốc tế.

5. Điều tra, thu thập thông tin vàxây dựng cơ sở dữ liệu phát triển nghề công tác xã hội

a) Nội dung:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đối tượngcủa công tác xã hội, đội ngũ viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội;mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; mạng lưới cơ sở có đào tạocông tác xã hội; đội ngũ giảng viên công tác xã hội và các nội dung khác.

- Nghiên cứu, hoàn thiện chỉ tiêu thốngkê về công tác xã hội.

- Nâng cao năng lực thu thập, xử lýthông tin về nghề công tác xã hội, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ yêu cầu chỉ đạo,quản lý các cấp, các ngành.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngànhliên quan và các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội.

6. Giám sát, đánh giá việc thực hiệnĐề án

a) Nội dung:

- Thiết lập hệ thống tiêu chí giámsát, đánh giá theo các nội dung và mục tiêu của

- Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiệnĐề án từ cấp Trung ương và địa phương.

- Tổ chức theo dõi, đánh giá hàngnăm, giữa kỳ và tổng kết giai đoạn 2016-2020 việc thực hiện Đề án.

b) Nhiệm vụ, trách nhiệm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động-Thươngbinh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngànhliên quan,

III. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện