ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 991/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂNHÓA" TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủtướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạoTrung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Chủ tịchUBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa" tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạiTờ trình số 58/TT-SVHTTDL ngày 25/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của BanChỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Nam.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành,đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Thường trực BCĐ TW; để b/c
- TTTU, HĐND; để b/c
- Chủ tịch UBND tỉnh; để b/c
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- VPUB: CPVP(2), VX; KTTH(T);
- Lưu VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Nga

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠOPHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA" TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Hà Nam (sau đâyviết tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo: Chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng sâu rộngtrong toàn tỉnh và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các chương trìnhkhác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa,nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới;

Điều 3. Ban Chỉ đạo thực hiện nguyên tắc chỉ đạo tập trung, thống nhất; pháthuy vai trò chủ động sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉđạo.

Chương 2.

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁCTHÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ đạo tổ chức thựchiện, kiểm tra, và đôn đốc việc thực hiện Phong trào trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Đề ra chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực,tập hợp mọi lực lượng đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào.

3. Chỉ đạo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộtham gia công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào.

4. Sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điểnhình tiên tiến, các nhân tố mới; khen thưởng và đề nghị Nhà nước khen thưởngcác cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc trong Phongtrào.

5. Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoànkết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Phongtrào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận động Cuộcvận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Điều 5. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Trực tiếp lãnh đạo, điều hành và chịu trách nhiệm chungvề hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Triệu tập, chủ trì hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉđạo chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các hội nghị triển khai công tác, sơkết, tổng kết Phong trào.

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạoviệc phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, giữa Ban Chỉ đạo ởtỉnh với Ban chỉ đạo ở các huyện, thành phố.

4. Chỉ đạo việc xây dựng, ký và ban hành các văn bản thuộcthẩm quyền của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan củaBan Chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban Thường trực, Phó TrưởngBan chỉ đạo

1. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của BanChỉ đạo, hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết và điều hành các nhiệmvụ của Phong trào khi được ủy quyền, phân công.

2. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, đônđốc, tổng hợp báo cáo các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo banhành; Chỉ đạo việc xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Phó Trưởng ban Thường trực trực tiếp chỉ đạo Bộ phận giúpviệc Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 7. Nhiệm vụ của các ủy viên Ban Chỉ đạo

1. Có trách nhiệm tham mưu giúp Trưởng Ban, các Phó TrưởngBan chỉ đạo tổ chức, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kếhoạch của Ban Chỉ đạo.

2. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiệnnhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ cụ thể của thành viên, cơ quan thành viênBan Chỉ đạo được quy định tại Điều 4 và Điều 8 của Quy chế này.

3. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phongtrào theo hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị theo chươngtrình, kế hoạch và phân công của Ban Chỉ đạo.

4. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức các chương trình, kế hoạchphối hợp liên ngành, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên mônnghiệp vụ trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Điều 8. Nhiệm vụ cụ thể của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủtrì Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dâncư"; Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hưởngứng xây dựng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực BanChỉ đạo: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, BanTuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thành viên tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựngkế hoạch hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiệnPhong trào trên toàn tỉnh và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnhủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; nghiên cứu, tham mưu cáctiêu chí, cơ chế chính sách tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả Phong trào.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, phối hợp chỉ đạo, hướngdẫn thi đua - khen thưởng phong trào gia đình văn hóa, thôn làng, tổ dân phốvăn hoá và tương đương, "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới","Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"; Chỉ đạo tổ chức bồidưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác chỉ đạo triển khai thựchiện Phong trào; Chuẩn bị nội dung, điều kiện các cuộc họp, hội nghị và thôngbáo Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp,hội nghị của Ban Chỉ đạo. Thường trực giải quyết và trình Ban Chỉ đạo giải quyếtnhững thắc mắc, kiến nghị và các công việc đột xuất. Chỉ đạo thực hiện các hoạtđộng của Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì định hướng về tư tưởng,nội dung tuyên truyền trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa".

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban,ngành, đoàn thể của tỉnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham giaxây dựng Phong trào.

5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với cáccơ quan thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉđạo giao.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quanthành viên Ban Chỉ đạo tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào xâydựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và Phong trào học tập, laođộng, sáng tạo trong công nhân viên chức, người lao động.

7. Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanhniên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh chủ trì, phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Phongtrào theo hệ thống đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

8. Sở Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn kinhphí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh tổ chức thực hiện công tác phòngchống tệ nạn xã hội trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa", gắn với xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

10. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch chỉ đạo, tổ chức triển khai phong trào xây dựng công tác chăm sóc sức khỏecho nhân dân trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

11. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào "Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở các trường học.

12. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Phongtrào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong lực lượng vũtrang.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp vớiBan Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, giáo dục, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phátsóng nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệuquả, các điển hình tiên tiến về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa”.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC BAN CHỈ ĐẠO

Điều 9. Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực, các Phó Trưởng Ban và các thànhviên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công củaTrưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 10. Ban Chỉ đạo thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sáchhàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 13. Họp Ban Chỉ đạo

1. Họp Ban Chỉ đạo định kỳ: 06 tháng một lần.

2. Hội nghị sơ kết Phong trào toàn tỉnh: 01 năm một lần.

3. Hội nghị tổng kết Phong trào toàn tỉnh: 05 năm một lần.

4. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tậphọp bất thường.

Điều 14. Kiểm tra Phong trào

1. Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Phongtrào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở các địa phương,đơn vị một năm một lần.

2. Khi cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Cơ quanThường trực Ban Chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Phongtrào ở các địa phương, đơn vị.

Điều 15. Báo cáo hàng năm

1. Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố báo cáo bằng vănbản về tình hình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa" với Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trướcngày 20 tháng 11 hàng năm.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo bằng văn bản về tình hìnhthực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"trong toàn tỉnh với Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thựchiện Quy chế này.

Điều 17. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào Quy chế này,ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các huyện, thành phố./.