THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 991/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm nhân sự Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam

___________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ tại tờ trình số 309/TCCP-CCVC ngày 24 tháng 12 năm 1996;
 Xét yêu cầu công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm nhân sự Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam, gồm các ông sau đây:

Trưởng ban: Ông Lê Xuân Trinh, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Tấn Dũng, phái viên của Thủ tướng Chính phủ.

- Ông Trần Anh Kiệt, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Ông Đào An, nguyên Chỉ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt