ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 992/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀCƯƠNG CHI TIẾT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNHTỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày07/02/2007 của BộKế hoạchvà Đầu tưhướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số04/2008/NĐ-CPngày11/01/2008 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tạitờ trình số 07/TTr-STTTT ngày 09/5/2013; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trìnhsố 69/KH-THQH ngày 21/5/2013 phê duyệt đề cương chi tiết quy hoạch tổng thểphát triển hệ thống phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìnđến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương chi tiết quyhoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh đến năm2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phần mở đầu:

- Sự cần thiết xây dựng quy hoạch

- Mục đích

- Yêu cầu

- Căn cứ xây dựng quy hoạch

2. Phần thứ nhất: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xãhội tỉnh Bắc Ninh

- Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân số, dâncư, nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng

- Hiện trạng kinh tế - xã hội

- Định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh BắcNinh đến năm 2020

3. Phần thứ hai: Thực trạng hoạt động phát thanh -truyền hình tỉnh Bắc Ninh

- Thực trạng hoạt động hệ thống phát thanh - truyềnhình toàn quốc

- Thực trạng hệ thống phát thanh - truyền hình tỉnhBắc Ninh

- Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về phát thanh- truyền hình

- Đánh giá thực trạng hệ thống phát thanh - truyềnhình tỉnh Bắc Ninh

4. Phần thứ ba: Các yếu tố tác động đến sự pháttriển phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh

- Xu hướng phát triển hoạt động phát thanh - truyềnhình thế giới

- Xu hướng pháttriển hoạt động phát thanh - truyền hình ở Việt Nam

5. Phần thứ tư: Quy hoạch tổng thể phát triển hệthống phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh

- Quan điểm phát triển phát thanh - truyền hìnhtỉnh Bắc Ninh

- Quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh - truyềnhình tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020

- Quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh - truyềnhình tỉnh Bắc Ninh tầm nhìn đến năm 2030

6. Phần thứ năm: Các giải pháp tổ chức thực hiệnquy hoạch

- Giải pháp

- Tổ chức thực hiện

7. Phần thứ sáu: Danh mục các dự án đầu tư trọngđiểm của hệ thống phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Tổ chức triển khaivà theo dõi thực hiện quy hoạch, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hộicủa tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung cần cập nhật, điều chỉnh quyhoạch cho phù hợp

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với SởTài chính trong việc phân bổ, bố trí nguồn vốn cho việc phát triển, hiện đạihóa hệ thống phát thanh - truyền hình của tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; ĐàiPhát thanh và Truyền hình, Kho bạc nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liênquan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các P.CVP;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh