ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎQUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2003/QĐ-UB NGÀY 22/5/2003 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNHQUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦAUỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờtrình số 576/TTr-STP ngày 29/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số11/2003/QĐ-UB ngày 22/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyđịnh trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷban nhân dân các cấp.

Điều 2. Việc soạn thảo, ban hành, ràsoát, hệ thống hoá, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhândân các cấp được thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luậtvà các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc cácsở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHPhùng Thanh Kiểm