THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Sở Thuỷ sản Quảng Ninh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thuỷ sản và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Thuỷ sản trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Thuỷ sản do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải