THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔCHỨC DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC ĐÔNG NAMÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 06/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướngChính phủ về việc Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 08/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 1999 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Hội đồng Quốc giaGiáo dục;
Xét đề nghị của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn Giáo dục ĐôngNam Á (dưới đây gọi là Ban Tổ chức).

Điều 2. Cử ông Trần Quốc Toản, Tổng thư ký Hội đồngQuốc gia Giáo dục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng Ban Tổ chức;

Cử ông Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làmPhó Trưởng Ban Tổ chức;

Cử các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định nàylà thành viên Ban Tổ chức.

Điều 3. Ban Tổ chức có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp vớiBộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan và các tổ chức nước ngoài tổ chứcDiễn đàn Giáo dục Đông Nam Á.

Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức được huy động sự thamgia của các cơ quan và các cá nhân liên quan.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức được tríchtừ kinh phí hoạt động của Hội đồng Quốc gia Giáo dục.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Ban Tổ chức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Quốcgia Giáo dục, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục, các ông, bà có têntrong Điều 2 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương;
và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Quốc hội;
- Uỷ ban VHGD-TTN&NĐ của Quốc hội;
- Các ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- VPCP : BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, các Vụ, Cục,
đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu : Văn thư, HĐQGGD (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨCDIỄN ĐÀN GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Á

(Kèm theo Quyết địnhsố 998/QĐ-TTg ngày08 tháng 8 năm 2007)

1. Ông Đặng Ứng Vận, Chánh Văn phòng, Hội đồng Quốc gia Giáodục;

2. Ông Trần Ngọc Giao, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, BộGiáo dục và Đào tạo;

3. Ông Nguyễn Đình Minh, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo, Văn phòngChính phủ;

4. Ông Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, BộGiáo dục và Đào tạo;

5. Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Phó Vụ trưởng Vụ đại học và Sau đạihọc, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

6. Ông Đặng Xuân Hoan, Chuyên viên chính Vụ Khoa giáo, Văn phòngChính phủ;

7. Bà Ngô Thị Phương Liên, Chuyên viên Vụ Khoa giáo, Văn phòngChính phủ;