ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 998/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 02 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CẤPBỔ SUNG KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM 3, 4, 5 TUỔI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2011/QĐ-TTG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 239/QĐ-TTG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầmnon cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triểngiáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Công văn số 5326/BTC-NSNN ngày 03/5/2013 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 804/STC-HCSN ngày 24/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung2.606.000.000đ (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm linh sáu triệu đồng) kinh phíhỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 5 tuổi năm 2012 cho các huyện, thành phố từ nguồncấp bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2012 chuyển sang năm 2013thực hiện.

Tạm cấp 2.530.000.000đ (Bằngchữ: Hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng) cho các huyện, thành phố để thựchiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3,4 tuổi năm 2012. Kinh phí tạm cấp từ nguồntạm cấp bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2013.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Sở Tài chính cấpkinh phí cho các huyện, thành phố theo Điều 1 Quyết định này và có trách nhiệmphối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng,quyết toán kinh phí của các đơn vị.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phốcó trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được cấp theo đúng mục đích, chế độ,chính sách hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhànước tỉnh và các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, VX, TH;
+ Lưu: VT, KT4

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

BỔ SUNG KINH PHÍ

THỰCHIỆN HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA TRẺ EM 3, 4, 5 TUỔI NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Huyện, thành phố

Kinh phí phân bổ đợt này

(1.000đ)

Ghi chú

Trẻ em 5 tuổi

Trẻ em 3,4 tuổi

1

Bắc Giang

4.800

21.000

2

Tân Yên

93.500

105.000

3

Việt Yên

102.000

62.000

4

Lục Ngạn

970.700

659.000

5

Hiệp Hòa

148.000

227.000

6

Yên Dũng

0

100.000

7

Sơn Động

329.000

498.000

8

Lạng Giang

80.000

97.000

9

Yên Thế

484.000

327.000

10

Lục Nam

394.000

434.000

Tổng cộng

2.606.000

2.530.000