THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ÔNG NGUYỄN THÀNH BIÊN, GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Chínhphủ nhiệm kỳ khóa XII;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2242/TTr-BNV ngày 06 tháng8 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ôngNguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Thương mại, nay giữ chức Thứ trưởng Bộ Côngthương.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công thương và ông Nguyễn Thành Biên chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ TCCB,
CN, KTTH; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2),

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng