QUYếT địNH

QUYếT địNH

CủA Bộ TRưởNG Bộ XâY DựNG Số 100-BXD/KHKTNGàY 12-6-1992 BANHàNH BốN TIêU CHUẩN VIệT NAM

Bộ TRưởNG Bộ XâY DựNG

- Căn cứ Điều lệ và công tác Tiêu chuẩn hoá ban hành kèm theoQuyết định số 141-HĐBT ngày 24-08-1992 của Hội đồng Bộ trưởng;

- Căn cứ Nghị định số 1940-KG ngày 19-10-1989 của Hội đồng Bộtrưởng và việc xét duyệt, ban hành các Tiêu chuẩn Việt Nam và xây dựng cơ bản;

- Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Khoa học kỹ thuật Bộ Xâydựng trong công văn số 50-BXD/KHKT ngày 10 tháng 06 năm 1992.

QUYếT địNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 04 Tiêuchuẩn Việt Nam sau đây:

- Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiếntrúc TCVN 5671-1992.

- Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp thoát nước bêntrong - hồ sơ bản vẽ thi công TCVN 5673-1992.

- Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêucầu chung TCVN 5672-1992

- Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệmthu TCVN 5674-1992.

Điều 2. Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức ápdụng, có hiệu lực từ ngày ký và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cảcác ngành, các địa phương có liên quan.