Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

SỐ1991-QĐ/VT NGÀY 28-9-1992 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU ĐIỆN VỀVIỆC BAN HÀNH "QUI CHẾ QUẢN LÝ
KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI"

- Căn cứ Nghị định 196/HĐBT ngày 11-12-1989 của Hội đồng Bộ trưởng qui định nhiệm vụ quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ.

- Căn cứ Nghị định 151/HĐBT này 12-5-1990 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện.

- Căn cứ vào đề nghị củaông Vụ trưởng Vụ vận tải;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành bản "Qui chếquản lý kinh doanh dịch vụ vận tải" kèm theo quyết định này.

Điều 2: Bản quy chế quản lý kinh doanhdịch vụ vận tải ban hành kèm theo quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngàyký, mọi qui định trước đây trái với qui chế này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các Bộ, Tổng cục, UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng cácVụ, Ban thuộc Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, Giám đốc các Sở GTVT và cácdoanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày.

QUI CHẾ

QUẢN LÝKINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo QĐ 1991/VT ngày 28-9-1992)

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1:Bản qui chế này ấn định những qui tắc cơ bản trong hoạt động kinh doanh dịch vụvận tải nhằm tăng cường quản lý Nhà nước thiết lập trật tự kỷ cương trong kinhdoanh dịch vụ vận tải, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thờităng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải với Nhànước.

Điều 2: Qui chế này áp dụng cho tất cảnhững đối tượng kinh doanh dịch vụ vận tải thuộc mọi thành phần kinh tế hoạtđộng theo các luật doanh nghiệp có thu dịch vụ phí trên lãnh thổ nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3: Dịch vụ vận tải là loại hìnhkinh doanh nằm trong dây chuyền vận tải. Bộ GTVT-BD thực hiện chức năng quản lýNhà nước chuyên ngành đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Dịch vụ vận tải bao gồm:

3.1.Cho thuê, nhận thuê hộ hoặc môi giới thuê phương tiện vậntải, thiết bị bốc xếp, kho tàng, bến bãi, cầu tầu, lao động vận tải và cáctrang thiết bị chuyên ngành vận tải khác.

3.2. Môi giới khai thác tìm nguồn hàng hoá, hành khách v.v...cho chủ phương tiện vận tải.

3.3. Thực hiện uỷ thác của chủ hàng hoặc chủ phương tiện vậntải trong từng dịch vụ cụ thể, phục vụ cho quá trình vận tải hoặc thực hiện uỷthác đưa hàng từ kho đến kho, từ nhà đến nhà cho chủ hàng trong và ngoài nước.

3.4. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật cho vận tải nhưgia cố cầu đường, phương tiện vận tải và các trang thiết bị khác, thiết kế thựchiện đầu cầu, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, xây dựng các phương án vận tải,hàng nặng, hàng quá khổ, hàng nguy hiểm và các loại hàng có yêu cầu đặc biệtkhác.

3.5. Nhận mua và vận chuyển hàng hoá vật tư phương tiện vàtrang thiết bị giao thông vận tải cho chủ hàng trong và ngoài nước.

3.6. Kinh doanh thông tin thị trường vận tải trong và ngoàinước theo khuôn khổ luật pháp hiện hành.

Điều 4: Các doanh nghiệp đại lý tàubiển và môi giới hàng hải có qui chế riêng.

II. QUI ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI

Điều 5: Điều kiện để mở doanh nghiệpkinh doanh dịch vụ vận tải.

5.1. Có đủ điều kiện và làm đầy đủ thủ tục xin mở doanh nghiệptheo luật định.

5.2. Có điều lệ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh được BộGTVT-BD xác nhận cho áp dụng.

5.3. Phù hợp với qui hoạch phát triển chung về kinh doanh dịchvụ vận tải của ngành giao thông vận tảivà bưu điện.

5.4. Chủ doanh nghiệp hoặc người được thuê điều hành phải cóbằng cấp chuyên môn về kinh tế hoặc khai thác vận tải hoặc các bằng cấp về quảnlý kinh tế trung cấp trở lên và phải có ít nhất 5 năm công tác trong ngành vậntải hoặc các ngành kinh tế khác và hiểu biết luật pháp kinh tế, có bộ máy giúpviệc am hiểu nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật theo yêu cầu của qui mô kinhdoanh xin đăng ký.

5.5. Phải có vốn pháp định phù hợp với qui mô kinh doanh trongluận chứng kinh tế xin đăng ký theo qui định của HĐBT.

5.6. Sau khi hoàn thành việc đăng ký kinh doanh chủ doanhnghiệp phải xuất trình các chứng chỉ về điêù kiện đảm bảo hoạt động của mìnhvới cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải và bưu điện như:

5.6.1. Các ấn phẩm được sử dụng trong quá trình kinh doanh nhưbiên bản thương vụ, mẫu hợp đồng, sổ sách quản lý theo pháp lệnh thống kê kếtoán.

5.6.2. Mẫu mã hiệu và ký hiệu hành nghề (cặp chì, ký hiệu trêncontainer trên phương tiện vận tải, dấu xi chì v.v...)

Điều 6: Tất cả các doanh nghiệp kinhdoanh dịch vụ vận tải không đủ các điều kiện tại điều 5 đều không được phépkinh doanh.

Đối với những trường hợp đã được cấp giấy phép kinh doanhnhưng các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải bưu điệnkiểm tra phát hiện thấy không đủ điều kiện kinh doanh thì cũng không được phéptiếp tục kinh doanh. Nếu có sự không thống nhất giữa cơ quan quản lý chuyênngành giao thông vận tải bưu điện với cơ quan cấp giấy phép kinh doanh chodoanh nghiệp dịch vụ vận tải thì đệ trình lên cơ quan có thẩm quyền cao hơnquyết định.

Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải không cógiấy phép kinh doanh, không đăng ký kinh doanh trước trọng tài kinh doanh,không đủ các điều kiện kinh doanh như qui định trên mà hoạt động kinh doanh thudịch vụ phí đều là hành vi kinh doanh trái pháp luật và bị xử lý theo luật pháphiện hành.

Điều 7: Các tổ chức nước ngoài, ngườimang quốc tịch nước ngoài không được mở doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tảilãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ khu chế xuất).

Điều 8: Các doanh nghiệp dịch vụ vậntải được thu phí dịch vụ theo qui định của Nhà nước hoặc mức phí do hai bênthoả thuận và phải ghi vào hợp đồng, mức thu không được cao hơn qui định củaNhà nước.

Điều 9: Các doanh nghiệp dịch vụ vậntải căn cứ nhu cầu kinh doanh có thể lập các chi nhánh hoặc đại diện hay trungtâm thông tin kinh tế vận tải, các tổ chức này đặt ở đâu phải được sự chấpthuận của chính quyền địa phương và phải đăng ký tại trọng tài kinh tế nơi đặttrụ sở.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Bản qui chế này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày ký các qui định về quản lý kinh doanh dịch vụ vận tải tráivới qui chế này đều bãi bỏ.

Điều 11: Vụ trưởng Vụ Vận tải có tráchnhiệm kiểm tra hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải kinh doanhđúng pháp luật.