quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0105/2002/QĐ-BTM
NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2002 BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂMDỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN CONTAINER
TẠI CẢNG BẾN NGHÉ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Bộ luật Hànghải ngày 30 tháng 6 năm 1990 và Luật thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997;

Căn cứ văn bản số 424/CP-CN ngày 21 tháng 5 năm 2001 cuả Chính phủ vể việc cho phép cảng Bến Nghéthực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container;

Xét đề nghị về việccho phép trung chuyển container đi Kampuchia bằng đường thuỷ nội địa và sau khiđã trao đổi thống nhất ý kiến với Tổng cục Hải quan và Uỷ ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh taị cuộc họp ngày 18 tháng 01 năm 2002 tại thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy định bổ sung bản "Quy định về việc thực hiện thí điểm dịch vụtrung chuyển container tại cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh" đãđược ban hành kèm theo Quyết định số 815/2001/QĐ-BTM ngày 01 tháng 8 năm 2001của Bộ trưởng Bộ Thương mại như sau:

"Cảng Bến Nghé,thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện dịch vụ trung chuyển container từ cảng BếnNghé đi Kampuchia bằng đường thuỷ nội địa theo các quy định của pháp luật ViệtNam hiện hành về việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container tạiCảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.

Container trung chuyểntại Cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh chịu sự giám sát của cơ quan Hải quantừ khi đến cảng Bến Nghé cho đến khi rời khỏi lãnh thổ Việt Nam theo các quyđịnh hiện hành của Tổng cục Hải quan".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lựcthi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của bản"Quy định về việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container tạicảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh" đã được ban hành kèm theo Quyết địnhsố 815/2001/QĐ-BTM ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.