THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: / 2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CỦA HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH VÀ NGƯỜI TIẾN HÀNH, THAM GIA TỐ TỤNG CẠNH TRANH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001(sửa đổi năm 2015);

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức;

Căn cứ Nghị định số 07/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chế độ tiền lương

1. Thành viên Hội đồng Cạnh tranh làm việc kiêm nhiệm hưởng chế độ tiền lương tại nơi đang công tác.

2. Thành viên Hội đồng Cạnh tranh làm việc chuyên trách hưởng chế độ tiền lương như sau:

a) Trường hợp được bổ nhiệm từ cơ quan hành chính nhà nước: được trả lương, xếp lương theo hệ số mức lương, ngạch công chức, thời gian giữ bậc lương theo giấy trả lương của đơn vị;

b) Trường hợp được bổ nhiệm từ đơn vị sự nghiệp công: căn cứ hệ số mức lương, ngạch viên chức để xếp lại vào ngạch công chức theo hệ số mức lương tương đương mức đã được hưởng tại đơn vị cũ;

c) Trường hợp được bổ nhiệm từ các tổ chức khác không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: vận dụng hướng dẫn xếp lương vào ngạch công chức; hệ số mức lương được tính theo số năm làm việc từ sau khi tốt nghiệp đại học tới khi đến làm việc tại Hội đồng Cạnh tranh.

Điều 2. Chế độ phụ cấp lương

1. Phụ cấp chức vụ:

a) Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (hệ số 1,4);

b) Phó Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh được giải quyết hưởng phụ cấp chức vụ theo mức dành cho Thứ trưởng (hệ số 1,3);

c) Thành viên được bổ nhiệm từ các cán bộ tương đương Vụ trưởng thuộc Bộ trở lên được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương Tổng Cục trưởng (hệ số 1,25).

d) Thành viên được bổ nhiệm từ các cán bộ tương đương Phó Vụ trưởng thuộc Bộ hoặc từ Chuyên gia độc lập được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương Cục trưởng (hệ số 1,0).

2. Phụ cấp trách nhiệm:

Thành viên trước khi bổ nhiệm đã hưởng chế độ như trong Điều 2 hoặc thành viên khi được bổ nhiệm nhưng không hưởng các chế độ quy định ở Điều 2: được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 25% mức lương đang hưởng hoặc bằng 1 lần mức lương tối thiểu hàng tháng.

Điều 3. Chế độ bồi dưỡng đặc thù

Chế độ bồi dưỡng đối với người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh thực hiện như sau:

1. Chủ tọa phiên điều trần được bồi dưỡng 170.000 đồng/ngày (một trăm bảy mươi nghìn đồng);

2. Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Điều tra viên tham gia phiên điều trần được bồi dưỡng 85.000 đồng/ngày (Tám mươi lăm nghìn đồng);

3. Thư ký phiên điều trần được bồi dưỡng 85.000 đồng/ngày (tám mươi lăm nghìn đồng);

4. Giám định viên được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời, cảnh sát bảo vệ phiên điều trần được bồi dưỡng 85.000 đồng/ngày (tám mươi lăm nghìn đồng);

5. Phiên dịch được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mời đến phiên dịch tại phiên điều trần được bồi dưỡng 85.000 đồng/ngày (tám mươi lăm nghìn đồng) đến 800.000 đồng/ngày (tám trăm nghìn đồng);

6. Nhân chứng được Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh triệu tập đến phiên điều trần được bồi dưỡng là 50.000 đồng/ngày (năm mươi nghìn đồng).

7. Giám định viên, phiên dịch và nhân chứng được thanh toán chi phí đi lại khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước.

Điều 4. Chế độ thi đua, khen thưởng

1. Chế độ thi đua, khen thưởng của thành viên Hội đồng Cạnh tranh thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể Điều này.

Điều 5. Chế độ hưu trí

1. Chế độ hưu trí của thành viên Hội đồng Cạnh tranh áp dụng như chế độ hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức.

2. Về tuổi nghỉ hưu: Lãnh đạo Hội đồng cạnh tranh; các Ủy viên có trình độ tiến sỹ Luật, kinh tế, tài chính và là chuyên viên cao cấp từ bậc 5/6 trở lên được vận dụng là đối tượng áp dụng tại Nghị định số 53/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 5 năm 2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Điều 6. Chế độ điều kiện làm việc, cơ sở vật chất

Chế độ điều kiện làm việc, cơ sở vật chất của thành viên Hội đồng Cạnh tranh bao gồm:

1. Phòng làm việc.

2. Bàn, tủ tài liệu, máy tính, điện thoại... theo quy định dành cho cán bộ, công chức cơ quan nhà nước.

3. Phương tiện đi lại phục vụ công tác.

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ

Nguồn kinh phí để chi trả các chế độ đối với Thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công thương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2016.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 82/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh kiêm nhiệm và người tiến hành, tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh và các thành viên Hội đồng Cạnh tranh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, website Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Hội đồng Cạnh tranh;
- Lưu: VT,
KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng