>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Quyết định giải quyết khiếu nại (KN) lần hai đối với quyết định kỷ luật cán bộ công chức bao gồm những nội dung cơ bản sau:
+ Ngày, tháng, năm ra quyết định.

+ Họ tên, địa chỉ của công chức KN hoặc người đại diện theo pháp luật.

+ Nội dung KN (ghi cụ thể công chức bị kỷ luật KN về vấn đề gì. Ví dụ: KN về nội dung quyết định, hình thức quyết định, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết KN…).

+ Kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan thanh tra hoặc bộ phận quản lý nhân sự cùng cấp về nội dung KN của công chức bị kỷ luật.

+ Kết quả gặp gỡ đối thoại trực tiếp (nếu có).

+ Căn cứ pháp luật để giải quyết KN.

+ Kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung KN của công chức bị kỷ luật và việc giải quyết của người giải quyết KN trước đó.

>> Xem thêm:  Bồi thường thiệt hại do bị tai nạn giao thông được pháp luật quy định như thế nào ?

+ Giữ nguyên, sửa đổi, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định kỷ luật công chức bị KN; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung KN của công chức bị kỷ luật.

+ Việc bồi thường thiệt hại (nếu có).

Quyết định giải quyết KN lần hai phải được gởi cho công chức có đơn KN, người giải quyết KN lần đầu, người có quyền, lợi ích liên quan trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ban hành.

Quyết định giải quyết KN lần hai của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được gửi cho Tổng Thanh tra và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Người ban hành quyết định giải quyết KN lần hai phải công bố công khai quyết định đối với công chức KN hoặc người đại diện theo pháp luật và của người giải quyết KN lần đầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

>> Xem thêm:  Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo ?