ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC – BỘ TÀI CHÍNH

*******

Số: 683-QĐ/LB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

BANHÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸTHUẬT NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều lệ quản lý đo lườngban hành theo nghị định số 216-CP ngày 25/9/1974 của Hội đồng Chính phủ;

Để đề cao tính pháp chế của côngtác quản lý đo lường, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ sở sản xuất,kinh doanh xuất nhập khẩu và sử dụng phương tiện đo và để bù đắp một phần chiphí của Nhà nước trong công tác kiểm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Ban hành bản Quy định về lệ phíkiểm định phương tiện đo như sau:

1. Lệ phí kiểm định theo điều 14của Điều lệ quản lý đo lường được thu trong các trường hợp kiểm định ban đầu vàkiểm định định kỳ các phương tiện đo. Việc kiểm định này do cơ quan quản lý đolường Nhà nước hoặc các tổ chức được ủy quyền kiểm định Nhà nước trực tiếp tiếnhành.

Lệ phí kiểm định tính vào chi phísản xuất, kinh doanh hay hành chính sự nghiệp của đơn vị đăng ký xin kiểm định.

2. Giá lệ phí kiểm định của mỗiloại phương tiện đo phải đúng bảng lệ phí kiểm định phương tiện đo ban hành kèmtheo quyết định này ([1][1]). Việc sửa đổi hoặc bổ sung bảng lệphí kiểm định do Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước quyết định sau khi thốngnhất với Bộ Tài chính,

3. Đơn vị xin kiểm định phải nộp lệphí kiểm định cho tất cả phương tiện đo sau khi qua kiểm định. Nếu phương tiệnđo đó đạt yêu cầu kỹ thuật thì nộp 100% lệ phí kiểm định, nếu phương tiện đokhông đạt yêu cầu thì nộp 30% lệ phí kiểm định (nếu là kiểm định định kỳ) hay50% lệ phí kiểm định (nếu là kiểm định ban đầu).

4. Nếu việc kiểm định được tiếnhành theo phương pháp kiểm đại diện (theo quy định của Cục đo lường trung ương)thì mức lệ phí tổng cộng được lấy bằng 20% lệ phí kiểm định đơn chiếc tính vớitoàn lô phương tiện đo được kiểm định đại diện.

5. Cơ quan quản lý đo lường Nhànước các cấp và các đơn vị có tổ chức đo lường được ủy quyền kiểm định Nhà nướcđược trực tiếp thu lệ phí kiểm định hoặc thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước theonhững quy định tài chính hiện hành.

6. Đơn vị xin kiểm định phải chiphí tiền vận chuyển phương tiện đo đến nơi kiểm định đã được quy định. Trongtrường hợp phương tiện đo phải kiểm định tại địa điểm khác nơi quy định, thìđơn vị xin kiểm định phải thanh toán với cơ quan kiểm định các phí tổn về vậnchuyển người và thiết bị.

7. Lệ phí kiểm định do các cơ quanquản lý đo lường Nhà nước hay do các đơn vị có tổ chức quản lý đo lường được ủyquyền kiểm định Nhà nước thu, được nộp vào ngân sách Nhà nước (khoản 82, hạng3) hoặc vào quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (đối với cơ sở sản xuất kinhdoanh). Hàng năm các cơ quan quản lý đo lường Nhà nước và tổ chức quản lý đolường được ủy quyền kiểm định Nhà nước được phép dự trù 5% tổng số lệ phí thuđược để làm tiền thưởng cho những trường hợp nêu trong điều 29 điều lệ quản lýđo lường. Khi chi phải căn cứ vào quyết định khen thưởng thực tế, số tiền cònlại phải nộp vào ngân sách vì 5% chỉ là mức khống chế tối đa.

8. Trong công tác kiểm định tựquản, các ngành có thể tham khảo những quy định trên đây để áp dụng cho ngànhmình.

9. Quy định này có hiệu lực kể từngày 01 tháng 01 năm 1980. Các quy định về lệ phí kiểm định phương tiện đo dotrung ương hay địa phương ban hành trước đây đều bị bãi bỏ.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Ly

KT. CHỦ NHIỆM

ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Khắc
[1][1]Khôngin bảng lệ phí