Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 29/2001/QĐ-BXD
NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở VÀ MẪUĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞHỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚCNGOÀI MUA NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2001/NĐ-CP
NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996.

Căn cứ Nghị định số81/2001/NĐ-CP ngày 05 thnág 11 năm 2001 của Chính phủ về việc người Việt Namđịnh cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Cụctrưởng Cục quản lý nhà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết địnhnày mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nướcngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày05 thnág 11 năm 2001 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày 20 tháng 11 năm 2001.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệmthực hiện hợp đồng và mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ban hành kèm theoQuyết định này.


CỘNGHOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quyết định quy định mẫu hợp đồng mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở áp dụng đối với người định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001 của Chính phủĐộclập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở

(Ban hành kèm theo Quyết định số29/2001/QĐ-BXD
ngày 19 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Bên bán nhà ở(gọi tắt là bên A)

Họ và tên:......... Chức vụ:........ Chứng minh thư số.....cấp ngày:...... tại: ........

Đại diệncho:......................................................................................

Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):.............................................................

Điện thoại: ......................................... Fax:......................................

Tài khoản: ......................................... Ngânhàng: ...........................

Mã số thuế:.......................................................................................

2. Bên mua nhà ở(gọi tắt là bên B):

Họ và tên:.......................................................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................

Nơi định cư ở nước ngoài:.............................................................

Hộ chiếu số: ..................................... cấp ngày:...........................

Giấy phép đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh):hoặc giấy tờ chứng nhận là người có công với đất nước; hoặc giấy xác nhận là nhàvăn hoá, nhà khoa học (hoặc chuyên gia) về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam;hoặc Giấy được chấp thuận về sinh sống ổn định tại Việt Namsố:................. cấp ngày .......................... cơ quan cấp..............................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Hai bên đã trao đổi, thỏa thuận và thống nhất ký hợp đồngmua bán nhà ở như sau:

Bên A đồng ý bán cho bên B:................... căn hộsố:....................... thuộc nhà chung cư cao tầng......................của dự án (nếu đầu tư xây dựng theo dự án)..................................tại phường (xã), quận (huyện), thành phố (tỉnh):........................................................................................................hoặc:

Ngôi nhà số:..............................đường(phố)..................................... phường (xã) quận (huyên), thành phố:.............................................................................

Theo bản vẽ hiện trạng mà 2 bên đã thống nhấtngày...................... tháng ............ năm ............. Diện tích đất,kể cả khuôn viên (nếu có):................. m2; diện tich sàn xâydựng .....................m2. Các trang thiết bị (nếu có):....................................

Có tiếp giáp: .....................................................................................

- Đông:.............................................................................................

-Tây:................................................................................................

- Nam:..............................................................................................

- Bắc:................................................................................................

Giá bán (ghi bằng số): .......................................................................

Ghi bằng chữ:..................................................................................

Thời hạn giao nhà:Giao nhà và trang thiết bị (nếu có) vào ngày.... tháng....... năm.........

Thời hạn bảo hành:............tháng (bằng chữ:..............................) kể từ ngày giao nhận nhà ở.

Nội dung bảo hành (do 2 bên thỏa thuận)

............................................................................................................

...........................................................................................................

B. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bên B thực hiện trả tiền mua nhà ở cho Bên A như sau:

- Trả bằng tiền đồng Việt Nam:

Trong đó:

+ Trả........ số tiền mua nhà ở sau khi hợp đồng này được kýkết.

+ Trả tiếp..... số tiền mua nhà ở còn lại sau khi bên muanhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

+ Các quy định khác do 2 bên thỏa thuận:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

C. TRÁCH NHIỆM HAI BÊN MUA BÁN NHÀ Ở ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯSAU:

1. Trách nhiệm bên A:

- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nhà ở;

- Cam kết nhà ở này không có tranh chấp;

- Giao nhà và trang thiết bị (nếu có) và các giấy tờ của nhàở cho bên B đúng hạn theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng;

- Bảo hành nhà ở theo nội dung và thời hạn ghi trong hợpđồng;

- Hướng dẫn cho bên B làm các thủ tục về cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc đảm nhận thay bên mua làm cácthủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

2. Trách nhiệm bên B:

- Trả tiền mua nhà đúng thỏa thuận ghi trong hợp đồng;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người mua nhà ở và củachủ sở hữu nhà ở quy định tại Nghị định số........../ 2001/NĐ-CP ngày .... tháng.... năm 2001 của Chính phủ.

D. HAI BÊN CAM KẾT:

1. Thực hiện đúng hợp đồng đã ký. Trường hợp có tranh chấpvề hợp đồng mua bán nhà ở, hai bên bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Trongtrường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì việc giải quyết tranhchấp do toà án Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện thấy nhữngvấn đề cần thỏa thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dungphụ lục hợp đồng lập thêm được hai bên ký kết sẽ có giá trị pháp lý như hợpđồng chính.

2. Những cam kết khác (nếu có)

a) ..........................................................................................................

b)...........................................................................................................

c)..........................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Hợp đồng này được lập thành 5 bản bằng tiền Việt Nam. Mỗibên giữ 02 bản; lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực 01 bản. Hợp đồng cóhiệu lực kể từ ngày có chứng nhận của Công chứng nhà nước hoặc chứng thực củaUỷ ban nhân dân cấp huyện.

Các bên tham gia ký kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm vềnhững điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Bên mua nhà

(Ký tên)

......, ngày.... tháng..... năm......

Bên bán nhà

(Ký tên, nếu là doanh nghiệp phải có dấu)

CHỨNGNHẬN CỦA CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

(hoặcchứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

đốivới nơi chưa có công chứng nhà nước)

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------------

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

(Ban hành kèm theo Quyết định số29/2001/QĐ-BXD
ngày 19 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân:..............................................

Tên tôi là:..........................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................

Nghề nghiệp:.......................................................................................

Định cư tại:.......................................................................................

Về Việt Nam để: ..............................................................................

..........................................................................................................

Giấy phép đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);hoặc giấy tờ chứng nhận là người có công với đất nước; hoặc giấy xác nhận lànhà văn hoá, nhà khoa học (hoặc chuyên gia) hoạt động thường xuyên tại ViệtNam; hoặc Giấy được chấp thuận về sinh sống ổn định tại Việt Nam số...... cấpngày..... cơ quan cấp...........

Theo quy định của Chính phủ, tôi đã mua nhà ởcủa................ tại tỉnh (thành phố)................ theo hợp đồng mua bánnhà ở số:....... ngày.... tháng.... năm..........

Tôi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, naylàm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân........................... cấp giấy chứngnhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tôi.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các hồ sơ, thủ tục theo quyđịnh và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước Việt Nam về quản lý,sử dụng nhà ở, đất ở. Nếu vi phạm các quy định của pháp luật tôi xin chịu hoàntoàn trách nhiệm.

....,ngày..... tháng...... năm.......

Người viết đơn

(kýtên)