QUYếT địNH

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 29-NH/QĐ NGÀY 16/3/1989

QUY ĐỊNH MỨC LàI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀNƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 55-CT ngày 10/3/1989 của Chủ tịch Hội đồngBộ trưởng giao cho Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất tiềngửi tiết kiệm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm được quy định nhưsau:

1. Tiền gửi tiết kiệm không kỳhạn 9%/1 tháng.

2. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 3tháng 12%/1 tháng.

Mức lãi suất trên được điều chỉnhphù hợp với sự biến động của chỉ số giá cả thị trường xã hội do Nhà nước côngbố.

Điều 2. - Mức lãi suất quy định tại điều 1 thi hành từ ngày16/3/1989. Số dư tiền gửi tiết kiệm đến cuối ngày 15/3/1989 được chuyển sanghưởng lãi suất mới từ ngày 16/3/1989.

Các quyết định trước đây về lãisuất tiền gửi tiết kiệm hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. - Các đồng chí Chánh Văn phòng, Tổng giám đốc Ngânhàng chuyên doanh, Vụ trưởng, Cục trưởng, Viện trưởng, Trưởng ban của Ngân hàngNhà nước Trung ương, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng chuyên doanh tỉnh,thành phố, đặc khu và khu vực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.