THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc chuyển Công ty Lương thực - Vật tư nông nghiệp Bình Tây

thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam

thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

_________________


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Lương thực - Vật tư nông nghiệp Bình Tây - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tây.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tây có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tây.

- Tên giao dịch quốc tế: BINH TAY FOOD & AGRO MATERIALS Co., LIMITED.

- Tên viết tắt tiếng Anh: BITAFAMCO

- Vốn điều lệ: 38.536.520.541 đồng (Ba mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi nghìn, năm trăm bốn mươi mốt đồng).

- Trụ sở chính: số 406 đường Trần Văn Kiểu, phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: kinh doanh lương thực, thực phẩm, nông sản, vật tư nông nghiệp, xăng dầu, bất động sản, mua bán đồ gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ, dịch vụ cho thuê kho, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp khác và những ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty theo mô hình Chủ tịch công ty và Giám đốc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Địa chỉ: 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tây có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty Lương thực - Vật tư nông nghiệp Bình Tây.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tây có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam, Giám đốc Công ty Lương thực - Vật tư nông nghiệp Bình Tây và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng