BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2007/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI GIỮA MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT VÀ MẠNGVIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT QUỐC TẾ ĐỐI VỚI DỊCH VỤĐIỆN THOẠI QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị địnhsố 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính,viễn thông;

Theo đềnghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước kết nốigiữa mạng viễn thông di động mặt đất ( mạng di động ) và mạng viễn thông cố địnhmặt đất quốc tế (mạng quốc tế) như sau:

1. Đối với cuộc gọi quốc tế chiều đi xuất phát từ mạng di động toàn quốc:

1.1. Nếu kết nối trực tiếp vào mạng quốc tế, mạng quốc tế trả cước kết nốicho mạng di động toàn quốc: 700 đ/phút.

1.2. Trường hợp chuyển tiếp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để kết nốiđi quốc tế, mạng quốc tế ngoài việc trả cước kết nối cho mạng di động toàn quốcnhư ở Mục 1.1., trả mạng đường dài liên tỉnh:

a) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 01 tổng đài đường dài liên tỉnh (01Toll), cước kết nối là 300 đồng/phút;

b) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 02 tổng đài đường dài liên tỉnh (02Toll), cước kết nối là 250 đồng/phút;

c) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 03 tổng đài đường dài liên tỉnh (03Toll), cước kết nối là 200 đồng/phút;

1.3. Trường hợp cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng VoIP đường dài liên tỉnh (mạng VoIP liên tỉnh ) để kết nối đi quốc tế thì cước kết nối trả mạng quốc tế trảcho mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng khôngcao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN đường dài liên tỉnh và không phânbiệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

2. Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về kết cuối vào mạng di độngtoàn quốc:

2.1. Đối với cuộc gọi kết cuối trực tiếp vào mạng di động toàn quốc, mạngquốc tế trả cước kết nối cho mạng di động toàn quốc là 700 đồng/phút.

2.2. Trường hợp cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh đểkết cuối vào mạng di động, mạng quốc tế ngoài việc trả cước kết nối cho mạng diđộng toàn quốc như Mục 2.1., trả cước kết nối cho mạng đường dài liên tỉnh:

a) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 01 tổng đài đường dài liên tỉnh (01Toll), cước kết nối là 300 đồng/phút;

b) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 02 tổng đài đường dài liên tỉnh (02Toll), cước kết nối là 250 đồng/phút;

c) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 03 tổng đài đường dài liên tỉnh (03Toll), cước kết nối là 200 đồng/phút;

2.3. Trường hợp cuộc gọi điện thoại quốc tế chuyển tiếp qua mạng VoIP đườngdài liên tỉnh ( mạng VoIP liên tỉnh ) để kết cuối cuộc gọi tại mạng di động thìcước kết nối trả cho mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoảthuận nhưng không cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN đường dài liêntỉnh và không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

3. Đối với cuộc gọi điện thoạiquốc tế chiều đi xuất phát từ mạng di động nội tỉnh

3.1. Nếu kết nối trực tiếp vào mạng quốc tế, mạng quốc tế trả cước kết nốicho mạng di động nội tỉnh là 300 đồng/phút.

3.2. Đối với cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng đường dàiliên tỉnh, mạng quốc tế ngoài việc trả cước kết nối chomạng di động nội tỉnh như Mục 3.1. trả cước kết nối cho mạng đường dài liên tỉnhnhư quy định tại Mục 1.2 và 1.3 của Điều này.

4. Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về kết cuối vào mạng di độngnội tỉnh:

4.1. Đối với cuộc gọi kết cuối trực tiếp vào mạng di động nội tỉnh, mạngquốc tế trả cước kết nối cho mạng di động nội tỉnh là 300 đồng/phút.

4.2. Đối với cuộc gọi chuyển tiếp qua mạng đường dàiliên tỉnh, mạng quốc tế ngoài việc trả cước kết nối chomạng di động nội tỉnh như Mục 4.1. trả cước kết nối cho mạng đường dài liên tỉnhnhư quy định tại Mục 2.2 và 2.3 của Điều này.

Điều 2. Cước kết nối đối với liên lạc vào giờ thấp điểm

Cước kết nối quy định tại Khoản 1 và 3, Điều 1 của Quyếtđịnh này được giảm 30% vào các giờ thấp điểm sau: Từ 23 giờ đêm hôm trước đến 7giờ sáng hôm sau trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần; cả ngày thứbẩy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ ( bao gồm cả các ngày nghỉ bù ).

Điều 3. Các mức cước kết nối quy định tạiQuyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Quyết định nàycó hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây tráivới các quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông,Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế, điệnthoại di động và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:

1.Như Điều 5;

2.Bộ trưởng (để b/c);

3.Các thứ trưởng;

4.Bộ Tài chính (Cục quản lý giá);

5.Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

6.Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc BTTTT;

7.Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế, điện thoại di động;

8.Công báo;

9.Website Chính phủ;

- Vụ VT;

- Lưu: VP, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nam Thắng