ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 4455/2002/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2002 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm về quản lý, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 1/8/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 977/TT-GTVT ngày 30/11/2007 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 12/TT-SNV ngày 14/1/2008.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên như sau:

- Thiết kế cải tạo phương tiện xe cơ giới.

- Tư vấn quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện xe cơ giới.

- Đại lý bán xe ô tô các loại (việc thực hiện đại lý bán xe ô tô các loại phải đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính đăng kiểm kỹ thuật các phương tiện xe cơ giới của Trung tâm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc sở Giao thông vận tải Hưng Yên có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ Tịch Thường Trực

(Đã ký)

Nguyễn Bật Khách