ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

Số  01 /2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày  19  tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sửdụng đất, tiền thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

Căn cứ Công văn số 27/HĐND-KTNS ngày 11/01/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Lạng Sơn năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 368/TTr-STC ngày 19/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức.

a) Thành phố Lạng Sơn.

- Đất ở đô thị:

+ Đường loại I: Hệ số điều chỉnh  K = 1,8;

+ Đường loại II: Hệ số điều chỉnh K = 1,5;

+ Đường loại III: Hệ số điều chỉnh K = 1,2;

+ Đường loại IV và các đường còn lại tại đô thị: Hệ số điều chỉnh K = 1,1.

b) Các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng.

- Đất ở đô thị: Hệ số điều chỉnh K = 1,2.

c) Các huyện: Đình Lập, Văn Lãng, Văn Quan, Tràng Định.

- Đất ở đô thị: Hệ số điều chỉnh K = 1,15.

d) Các huyện: Bình Gia, Bắc Sơn.

- Đất ở đô thị: Hệ số điều chỉnh K = 1,1.

          đ) Đất ở nông thôn: Hệ số điều chỉnh K = 1,1 áp dụng cho tất cả các huyện, thành phố.

          2. Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền thuê đất.

a) Đối tượng áp dụng:

- Xác định giá đất tính thu tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng.

- Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo.

b) Hệ số điều chỉnh K = 1,0 áp dụng cho tất cả các huyện, thành phố

3. Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Quyết định này được áp dụng chung cho tất cả các vị trí và cả Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thương, mại dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại, dịch vụ.

4. Các trường hợp còn lại khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế và các cơ quan có liên quan tổ chức xác định hệ số điều chỉnh giá đất theo từng dự án cụ thể, việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 1, Quyết định này.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018 đến hết ngày 31/12/2018.

Các trường hợp thuộc đối tượng phải áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất phát sinh đến trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa xác định giá đất thì áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

- Nơi nhận:

- Như Điều 3;                            

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;

- Phó CVP UBND tỉnh,

 Các phòng KTTH, KTN, TH, TH-CB;

- Lưu: VT, KTN(NVH).                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lý Vinh Quang