BỘ TƯ PHÁP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Cục Thi hành án dân sự, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm căn cứ Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan để quy định cụ thể việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị sự nghiệp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương và trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 14/1999/QĐ-BTP ngày 29/1/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của cơ quan Bộ Tư pháp.

Điều 4. Bộ trưởng, Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khác thuộc biên chế của Bộ Tư pháp có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Uông Chu Lưu