BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------

Số: 02/2007/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI GIỮA MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT QUỐCTẾ VÀ MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH NỘI HẠT, NỘI TỈNH MẶT ĐẤT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐIỆNTHOẠI QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị địnhsố 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyếtđịnh số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giácước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Theo đề nghịcủa Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành cước kết nối giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế (mạng quốc tế)và mạng viễn thông cố định nội hạt, nội tỉnh mặt đất ( mạng cố định ) đối vớidịch vụ điện thoại quốc tế như sau:

1. Đối với cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều đi xuất phát từ mạng cốđịnh:

1.1. Nếu từ mạng cố định của các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ ChíMinh kết nối trực tiếp với mạng quốc tế, mạng quốc tế trả cước kết nối cho mạngcố định xuất phát cuộc gọi là 0,03 USD/phút.

1.2. Nếu từ mạng cố định nội hạt, nội tỉnh của các tỉnh, thành phố khácngoài thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh kết nối trực tiếp với mạng quốctế, mạng quốc tế trả cước kết nối cho mạng cố định xuất phát cuộc gọi là 0,035USD/phút.

1.3. Trường hợp cuộc gọi điện thoại đi quốc tế chuyển tiếp qua mạngPSTN đường dài liên tỉnh để kết nối đi quốc tế, mạng quốc tế ngoài việc trảcước kết nối cho mạng cố định như ở Mục 1.1., 1.2. trả mạng mạng đường dài liêntỉnh:

a) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 01 tổng đài đường dài liên tỉnh(01 Toll), cước kết nối là 300 đồng/phút;

b) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 02 tổng đài đường dài liên tỉnh(02 Toll), cước kết nối là 250 đồng/phút;

c) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 03 tổng đài đường dài liên tỉnh (03Toll), cước kết nối là 200 đồng/phút;

1.4. Trường hợp cuộc gọi điện thoại quốc tế chuyển tiếp qua mạng VoIPđường dài liên tỉnh ( mạng VoIP liên tỉnh ) để kết nối đi quốc tế thì cước kếtnối trả cho mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưngkhông cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN đường dài liên tỉnh và khôngphân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

2. Đối với cuộc gọi điện thoạiquốc tế chiều về kết cuối vào mạng cố định:

2.1. Nếu kết cuối vào mạng cố định của các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng vàHồ Chí Minh, mạng quốc tế trả cước kết nối cho mạng cố định là 0,03USD/phút.

2.2. Nếu kết cuối vào mạng cố định nội hạt, nội tỉnh của các tỉnh,thành phố khác ngoài thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh, mạng quốc tế trảcước kết nối cho mạng cố định là 0,035 USD/phút.

2.3. Trường hợp cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về chuyển tiếp quamạng PSTN đường dài liên tỉnh để kết cuối vào mạng cố định, mạng quốc tế ngoàiviệc trả cước kết nối cho mạng cố định như ở Mục 1.1., 1.2. trả mạng mạng đườngdài liên tỉnh:

a) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 01 tổng đài đường dài liên tỉnh(01 Toll), cước kết nối là 300 đồng/phút;

b) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 02 tổng đài đường dài liên tỉnh(02 Toll), cước kết nối là 250 đồng/phút;

c) Trường hợp mạng quốc tế kết nối vào 03 tổng đài đường dài liên tỉnh(03 Toll), cước kết nối là 200 đồng/phút;

2.4. Trường hợp cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về chuyển tiếp quamạng VoIP đường dài liên tỉnh ( mạng VoIP liên tỉnh ) để kết cuối vào mạng cốđịnh thì cước kết nối trả cho mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệpthoả thuận nhưng không cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN đường dàiliên tỉnh và không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

3. Cước kết nối giữa mạng điện thoại quốc tế và mạng vô tuyến nội thị,được tính như cước kết nối giữa mạng quốc tế và mạng cố định.

Điều 2. Cước kết nối đối với liên lạc vào giờ thấp điểm

Cước kết nối quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Quyếtđịnh này được giảm 30% vào các giờ thấp điểm sau: Từ 23 giờ đêm hôm trước đến 7giờ sáng hôm sau trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần; cả ngày thứbẩy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ ( bao gồm cảcác ngày nghỉ bù ).

Điều 3. Các mức cước kết nối quy định tạiQuyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 4. Quyết địnhnày có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đâytrái với các quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kếhoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyềnthông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoạiquốc tế, điện thoại cố định và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận: Như Điều 5;
Bộ trưởng (để b/c);
Các thứ trưởng;
Bộ Tài chính (Cục quản lý giá);
Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc BTTTT;
Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế, điện thoại cố định;
Công báo;
Website Chính phủ;
Vụ VT;
Lưu: VP, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Nam Thắng