UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 03/2005/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Vinh.

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật đất đai được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 188/2004 /NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá chi tiết các loại đất của 18 phường xã trên địa bàn thành phố Vinh (các phường: Lê Lợi, Hưng Bình, Lê Mao, Trường Thi, Bến Thủy, Quang Trung, cửa Nam, Đội Cung, Hưng Dũng, Đông Vĩnh, Trung Đô, Hà Huy Tập, Hồng Sơn; Các xã: Hưng Hòa, Nghi Phú, Hưng Lộc, Hùng Đông, Vinh Tân) bao gồm: Bảng giá đất ở đô thị; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị; Bảng giá đất trồng cây hàng năm; Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản.

Bảng giá đất này dùng để:

1- Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

2- Tính tiền sử dụng đất và thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;

3- Tính giá giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;

4- Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;

5- Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

6- Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

7- Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2.

1- Việc áp giá theo bảng giá các loại đất: Căn cứ loại đường, vị trí, loại đất, hạng đất, tò bản đồ, số thửa theo địa bàn của từng xã để xác định. Nếu lô thửa nào mới quy hoạch hoặc chưa có giá thì trình UBND tỉnh phê duyệt.

2- Phạm vi và điều kiện áp dụng bảng giá đất:

Đất được chuyển quyền sử dụng đất phải cùng mục đích sử dụng nhưng trước khi chuyển quyền chưa có đầu tư xây dựng làm thay đổi kết cấu hạ tầng; không thuộc khu đất giao theo hình thức đấu giá; không nằm trong vùng thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp mới hình thành sau thời gian ban hành bảng giá.

3- Khi giá đất trên thị trường có biến động giảm từ 10% trở lên và tăng từ 20% trở lên so với mức giá đã quy định; Hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất; hoặc khung giá đất của Chính phủ có điều chỉnh thì UBND thành phố Vinh kiểm tra, đề xuất để Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan thẩm định trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh lại bảng giá cho phù hợp.

4- Đối với các lô đất thực hiện giao đất theo hình thức đấu giá không áp dụng bảng giá này.

5- Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường và các Sở, Ban, Ngành có liên quan hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Bảng giá chi tiết các loại đất trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/ 2005, thay thế cho Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số: 94/2002/QĐ-UB ngày 16/10/2002 của UBND tỉnh.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giam đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Giám đốc Kho bạc Nghệ An; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Vinh; Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Chi