BỘ CÔNG NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH

CỦABỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 03/2007/QĐ-BCT NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2007

VỀVIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2007/QĐ-BCN NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM2007 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNGTHỂ

PHÁTTRIỂN NGÀNH DA - GIẦY ĐẾN NĂM 2010

BỘTRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căncứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chínhphủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII;

Căncứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căncứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Côngnghiệp Tiêu dùng và Thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Sửa đổi điểm 1.2, khoản 1 Điều 1 tại Quyết định số 36/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 8 năm 2007 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngànhda - giầy đến năm 2010, như sau:

1.2.Mục tiêu cụ thể

Các chỉ tiêusản xuất, xuất khẩu giầy dép, da và đồ da đến năm 2010:

Đơn vị

tính

Năm

2000

Năm

2005

Năm

2010

1. Kim ngạch xuất khẩu

1 triệu USD

1.468

3.039

6.200

2. Giải quyết lao động

1.000 người

400

540

820

3. Sản phẩm chủ yếu

- Giầy, dép các loại

1.000 đôi

302.800

499.000

720.000

- Cặp, túi các loại

1.000 cái

31.000

51.700

80.700

- Da thuộc các loại

1.000 sqft

15.100

47.000

80.000

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Xuân Khu