ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định số lượng, chế độ tuyển dụng, chức năng, nhiệm vụ và chế độ thù lao đối với nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư;

Căn cứ Thông tư số 60/2005/TT-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 30/2006/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS ngày 06/4/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp & PTNT - Bộ Thủy sản hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư;

Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 19/4/2006 của UBND tỉnh về việc phân cấp về UBND huyện, thị xã trực tiếp quản lý Trạm Khuyến nông trên địa bàn huyện, thị xã;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 179/TTr-SNN ngày 28/11/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định số lượng, chế độ tuyển dụng, chức năng, nhiệm vụ và chế độ thù lao đối với nhân viên khuyến nông xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Trung tâm Khuyến nông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Hưng