THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 03/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁPNHIỆM KỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéodài nhiệm kỳ hoạt động 2004 -2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày26 tháng 11 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4351/TTr-BNV ngày 13 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêchuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2004 – 2011như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Lê MinhHoan, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

2. Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn TônHoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

3. Các Ủy viên:

- Ông Lê HoàngĐức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp.

- Ông Khúc QuangDũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnhĐồng Tháp.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và cácông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng